↑ «معرفی منطقهٔ پنج شهرداری مشهد:»

شهرداری مشهد سازمانی است که در ۱۳ اسفند ۱۲۸۶ خورشیدی تاسیس شده و مسئولیت اداره شهر مشهد را به عهده دارد و سومین شهرداری قدیمی ایران پس از تبریز و تهران محسوب می شود. واژه کیفیت نیز از واژههایی است که بهوفور مورداستفاده قرار میگیرد اما چه تعریفی میتوان برای آن در نظر گرفت؟ همه ما تاکنون بارها لفظ استاندارد را در صحبتهای روزمره خود بکار بردهایم اما بهراستی واژه استاندارد به چه معنی است؟ سازمان بایستی نیازهای امروز و آینده مشتری را شناسایی نموده، نیازمندیهای مشتری را برآورده کند و از انتظارات وی فراتر رود. موفقیت میتواند ناشی از استقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود دوام سازمان طراحیشده و درعینحال به نیازهای تمامی طرفهای ذینفع نیز توجه دارد. ایجاد وفاداری و ماندگاری مشتری برای عقد قراردادهای جدید. مشتری مهمترین ناظر در محدوده کار ما است. 4. الزامات مربوط به مشتری: مربوط به مواردی است که مشخصات کالا توسط مشتری تعیین میشود.

شهرداری منطقهٔ سه با شعار مناسب برای گردشگری و مستعد سرمایهگذاری در مرکز شهر مشهد و همجوار با آرامگاه خواجه ربیع، باغ نادری و ایستگاه بزرگ راهآهن مشهد وظیفهٔ ساماندهی به امور زائران و گردشگران ریلی مشهد را برعهده دارد. در حال حاضر عرصه ساختمان شهرداری ۷۰/۵۹۱۵ مترمربع و مساحت اعیان هر طبقه ۹۰/۱۸۷۷ مترمربع میباشد و موقعیت زمین سه بر و نوع سازه ساختمان قدیمی اسکلت بتنی با نمای سنگ است. به دنبال پیوستن تدریجی سایر کشورهای جهان، این سازمان در حال حاضر دارای ۱۳۲ عضو شامل ۹۰ عضو اصلی، ۳۴ عضو مکاتبهای و ۸ عضو مشترک میباشد که موسسه استاندارد ایران از اعضای اصلی آن است. تیر ۱۳۹۹. بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰. در این صورت اینکه محصول به نام کدامیک از گروههای فوق خوانده شود بستگی به بخش اصلی تشکیلدهنده محصول دارد. پس از استقرار اولین شورای اسلامی شهر عملکرد سازمان دگرگون و استراتژی جدیدی برای فعالیت ترسیم شد و عملکرد راهبردی، مشاورهای، نظارتی، پشتیبانی و گریز از تصدیگری به منظور تقویت بخش خصوصی سرلوحه شرح وظایف سازمان قرار گرفت. ناحیهٔ ۳ از میدان امام حسین آغاز و مشتمل بر محلات بلال، خواجه ربیع و بهمن میشود که وجود آرامگاه خواجه ربیع در این ناحیه و آمدوشد زائران و گردشگران برای بازدید آن مهمترین نقطهٔ قابل تمرکز کاری در آن محدوده است.

جهت تأمین فضای مورد نیاز برای عملکرد خدماتی و ستادی از ساختمان جدید با نام توسعه شهرداری استفاده میشود . با توجه به توضیحات فوق میتوان تعریف زیر را برای استاندارد ارائه کرد: استاندارد را به زبان ساده میتوان پیروی کردن از یک الگو نامید که منجر به نظم، قانون، ضابطه، ارتباطات بهتر، کاهش تنوع و امثال آن میشود. از لحاظ استاندارد ISO 9000، ایجاد کردن یعنی تدوین کردن و برقرار نگهداشتن یعنی عمل به آنچه تدوینشده است. در حقیقیت گفته است که اگر شما بخواهید به آنچه که ادعا کردهاید عمل کنید چه کارهایی باید انجام بدهید. دوم ایزو از شما میخواهد کاری که انجام دادهاید مستند کنید. ناحیهٔ منفصل قُرقی و شهرک مهرگان با جمعیتی بالغ بر ۴۵ هزار نفر نیز از سال ۱۳۹۲ به مجموعهٔ شهرداری منطقخ ۳ مشهد افزوده شدهاست. ↑ «درجه جمعیت و سال تأسیس شهرداریها» (PDF). ↑ «شهردار مشهد انتخاب شد». مدیریت این سازمان با شهردار مشهد است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب میگردید؛ ولی، اکنون از طریق آرای شورای شهر مشهد انتخاب میشود ولی حکم وی توسط وزیر کشور ابلاغ میشود. در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ سید عبدالله ارجائی با رای اعضای شورای شهر به عنوان شهردار مشهد انتخاب شد.

در سال ۱۳۳۲ محل شهرداری مشهد به ساختمان فعلی منتقل شد و سمت غربی ساختمان در قبال احداث طبقات دوم و سوم به مدت پنج سال توسط شهردار وقت عبدالوهاب اقبال به اداره کشاورزی واگذار گردید. پس از گذشت ۲۰ سال، حدود سال ۱۳۵۲ طبقات دوم و سوم شرقی بنا، توسط شرکت ساختمانی «مالون» و با نظارت «مهندس اَلستی» احداث گردید. شهرداری به عنوان متولی اداره شهر و مسئول عمران ، آبادانی ، توسعه و تامین امکانات و تسهیلات خدماتی-رفاهی و حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری نیز بعنوان مجری طرحها و پروژه های خدماتی و رفاهی، وظیفه برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری و رفاهی را در راستای وظایف ومسئولیت شهرداری برعهده دارد که در این ارتباط، تلاش نموده است با افزایش اعتبارات، جلب مشارکت عمومی، تقویت سازمانها وبهره گیری از همکاری مراکز علمی به عنوان یکی از ضرورت های زندگی شهرنشینی و پارامترهای پژوهشی در جهت بهبود محیط زیست شهری و ارتقای کیفی و کمی خدمات شهری که امروزه به اصل سنجش رفاه عمومی شناخته می شود، اقدامات موثری انجام دهد.

عوامل زیادی بر تغییر نگرش به کیفیت تأثیر گذاشتهاند. باشد. فرآیند ممکن است تعداد زیادی ورودی را به یک خروجی تبدیل کند (مانند فرآیند مونتاژ خودرو) فرآیند ممکن است یک ورودی را به تعداد زیادی خروجی تبدیل نماید (مانند فرآیند تقطیر در پالایشگاه) برخی فرآیندها در یک وظیفه سازمانی خلاصه میشوند (مانند برنامهنویسی). یک فرآیند ممکن است بهصورت یک ماشین، یک فرد، یک کامپیوتر و… اکنون با مشخص شدن مفهوم کیفیت، میتوان مدیریت کیفیت را بهصورت زیر تعریف کرد. رضایتمندی مشتری :برداشت مشتری از میزان برآورده شدن خواستههای وی. در این استاندارد مقوله نگرش فرآیندی، مدیریت منابع و اهداف قابلاندازهگیری در واحدهای سازمانی از جایگاه خاصی برخوردار بوده و از نگاه بخشی به نگاه فرآیندی گرایش پیداکرده است. از این میان نزدیک به ۷۰ درصد این جمعیت در محلات پیرامونی و کم برخوردار زندگی میکنند. شواهد عینی :دادههایی که وجود یا صحت چیزی را تائید میکنند. صحهگذاری :تائید برآورده شدن الزاماتی خاص، از طریق فراهم آوردن شواهد عینی. تأمینکننده :سازمان یا فردی که محصول یا خدمتی را فراهم میکند. مشتری :سازمان یا فردی که محصولی را دریافت میکند. ارتباطات غلط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل کاهش پیدا میکند. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اجرای سیستم کیفیت در یک سازمان نهایتاً باید منجر به کاهش هزینهها و افزایش سودآوری سازمان گردد.

یعنی پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان باید منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و سودآوری سازمان گردد و اگر نتیجهای غیرازاین به دست آید به معنی اجرای نادرست سیستم مدیریت کیفیت است. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه نمود این است که الگوهای سیستم مدیریت کیفیت تماماً با دید اقتصادی مطرحشدهاند. ناحیهٔ یک حد فاصل چهارراه شهدا تا خیابان رسالت جنوبی، چهارراه گاز تا میدان شهدا است که استقرار میدان راهآهن در این محدوده به عنوان مهمترین ورودی ریلی شرق کشور حائز اهمیت است. ساختمان مذکور تا سال ۱۳۴۸ دارای ۴۶۴۶ مترمربع مساحت بود که شهرداری با خرید منازل اطراف اقدام به توسعه بنا نمود. سازمان تاکسیرانی مشهد در سال ۱۳۷۶ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران تشکیل گردید. کلمه ISO مخفف نام سازمان بینالمللی استاندارد (International Standard Organization) است. ایزو ۹۰۰۱ یک استاندارد عمومی و قابلانعطاف است. از طرف دیگر در زبان یونانی واژه ایزو به معنی یکسان و همشکل است که این تعریف نیز بهنوعی بیانگر مفهوم استاندارد است. از طرفی سنجش رضایت طرفهای ذینفع، نیازمند ارزیابی اطلاعات مربوط به آگاهی طرف ذینفع از برآورده شدن نیازمندیهای خود توسط سازمان میباشد. ممیزی شخص سوم (طرف مستقل): در این نوع ممیزی، یا مشتری از یک شرکت مستقل که در امر ممیزی تجربه دارد میخواهد که سازمان تولیدکننده را ممیزی کند، یا اینکه خود سازمان تولیدکننده از شرکتی مستقل میخواهد که او را ممیزی کند.

استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ میگوید که کیفیت محصول فقط از طریق کنترل و بازرسی بهصورت پیوسته قابل تأمین نیست، بلکه کیفیت باید در فرآیند تولید و آنهم در تمامی بخشهای یک سازمان به وجود آید و به همین جهت است که کیفیت و ارزش نهادن بر کیفیت را مسئولیت مشترک تمامی کارکنان و تمامی بخشهای یک سازمان تلقی مینماید. استاندارد ایزو ۲۰۰۰ :۹۰۰۱ جایگزین تمامی استانداردهای ویرایش سال ۹۴ شد. بهعبارتدیگر در این ویرایش نیاز به تعهد مدیران واحدها همانند مدیریت ارشد سازمان افزایشیافته و اهداف کلان سازمان در قالب اهداف و برنامههای واحدها تدوین میشود. عملکرد کلی سازمان بایستی یک هدف کلان همیشگی برای سازمان باشد. هدف این استاندارد بهبود عملکرد سازمان و رضایت مشتریان و سایر افراد ذینفع میباشد. سازمان :مجموعهای از افراد و تسهیلات همراه با ترتیباتی از مسئولیتها، اختیارات و روابط بین آنها . فرآیند :مجموعهای از فعالیتهای مرتبط به هم که دروندادها را به بروندادها تبدیل میکند. همانطور که از کاربرد عامیانه این کلمه برمیآید، میتوان استاندارد را به معنی مجموعهای از الزامات (بایدها) درنظرگرفت که چارچوب انجام کار را مشخص میسازد.

شناسایی، درک و مدیریت فرآیندی مرتبط با یکدیگر بهعنوان یک سیستم، به مؤثر بودن و کارایی سازمان در دستیابی به اهداف کلان سایت businesset خود، کمک مینماید. کارکنان اهداف سازمان را درک کرده و در راستای دستیابی به آنها تشویق و ترغیب میشوند. بازنگری :فعالیتی جهت تعیین مناسب بودن، کفایت اثربخشی موضوع تحت بررسی برای دستیابی به اهداف تعیینشده. مثال: بازنگری مدیریت، بازنگری طراحی و تکوین، بازنگری خواستههای مشتری و بازنگری عدم انطباق . عدم انطباق :برآورده نشدن یک الزام یا خواسته را عدم انطباق میگویند. بهطورکلی در انجام یک فعالیت که منجر به ایجاد یک محصول میگردد، ۴ نوع الزام وجود دارد. رشد روزافزون تکنولوژی که تنوع محصولات و ظرفیت عرضهشده آنها را بهشدت افزایش داده است در مقابل تقاضای ظاهراً محدود فعلی که توان جذب همه محصولات عرضه را ندارد، منجر به رقابت شدیدی بین عرضهکنندگان محصولات و خدمات برای کسب سهم بیشتری از بازار شده است. مشتری نیز میتواند برای سازمان، داخلی یا خارجی باشد.

درواقع بر اساس نظریه مدیریت کیفیت، مهمترین منابع یک سازمان، منابع انسانی هستند. بنابراین دیدگاه، تمامی قطعات و اجزای تشکیلدهنده یک محصول، قبل از استفاده موردبررسی قرار میگرفتند و چنانچه معیوب بودند از خط تولید خارج میشدند بهاینترتیب فرآیند تولید با اتلاف هزینه قابلملاحظهای همراه بود چراکه برای ساخت همان قطعات معیوب نیز مقدار قابلملاحظهای مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی مصرفشده بود، ضمن اینکه برای خارج کردن قطعات معیوب از چرخه تولید و احتمالاً بازیافت آنها نیز مجدداً انرژی و نیروی انسانی مصرف میشد. معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، ابتدا به عنوان دفتر برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد فعالیت خودرا آغاز نمود و پس از موافقت شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۸۳ به عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت خود را به عنوان یکی از معاونین رسما فعالیت نمود. شهرداری مشهد، شامل ۱۳ منطقهاست که اداره هر منطقه به عهده مدیر آن منطقه میباشد. منطقهٔ یازدهٔ شهرداری مشهد، در سال ۱۳۷۸ و در راستای دسترسی سریعتر و راحتتر شهروندان به خدمات شهری از منطقهٔ ۱۰ تفکیک شد. شهرداری منطقهٔ ۵ با هدف اجرای طرح کارگزارن محله در سال ۱۳۷۴ بنیانگذاری شدهاست. طرح احداث ساختمان فعلی شهرداری مشهد که توسط مهندسان آلمانی و در چهار طبقه طراحی شدهاست به قبل از سال ۱۳۲۰ شمسی بر میگردد، اما اجرای آن به دلیل بروز پارهای مسائل، با تعویض چند ساله، با احداث تدریجی زیر زمین و طبقه همکف و اول آغاز شد.

ناحیهٔ ۲ از تقاطع بلوار رسالت و گاز آغاز و بار دربرگرفتن محلات دروی و طبرسی شمالی به محدودهٔ سیس آباد منتهی میشود. این منطقه از شمال به میدان قائم، بزرگراه امام علی، از شرق به میدان قائم، بزرگراه آزادی، میدان آزادی، از جنوب به میدان آزادی، بلوار وکیلآباد و از غرب به بلوار نمایشگاه محدود میشود و ناحیهٔ یک آن شامل محلات زیباشهر، آزادشهر، رضوی، سیدرضی، فرهنگ و ناحیهٔ دو شامل دانشجو، تربیت، شریف و فارغالتحصیلان میباشد. در حال حاضر “ مدیریت کیفیت فراگیر “ (Total Quality Management) ایده غالب در فعالیتهای مربوط به مدیریت کیفیت سازمانها میباشد. این منطقه در حال حاضر وسعتی معادل ۱٬۵۳۶ هکتار دارد که مقام هشتم را در میان مناطق دارا میباشد و همچنین ۴/۳ درصد از وسعت شهر را دارد. محصول: بهطور خلاصه آنچه از انجام یک فرآیند به دست میآید محصول نامیده میشود. درواقع فرآیند طراحی و ساخت محصول و اجزاء تشکیلدهنده آن به شکلی طرحریزی میشد که سالم و بیعیب بودن قطعه ساختهشده اطمینان حاصل شود . در این دیدگاه بر بازبینی فرآیند تحقق محصول تأکید میشد که تعداد محصولات معیوب به حداقل برسد. شهرداری مشهد دارای سیزده منطقهٔ شهری و شهرداری مستقل است که از آن میان منطقهٔ ۱۳ (ثامن) مسئولیت رسیدگی به عمران و نوسازی بافت اطراف حرم علی بن موسیالرضا را به عهده دارد.

خطمشی کیفیت یک سند اجرایی نیست، بلکه هدف آن این است که به اعضای سازمان و مشتریان یادآور شود که سازمان با چه هدفی دنبال ایزو۹۰۰۰ است و چه نکاتی را برای رسیدن به خواستههای مشتریان در نظر میگیرد. رهبران یگانگی در هدف و سمتوسوی حرکت سازمان را ایجاد مینمایند. تهیه مستندات نبایستی بهعنوان هدف تلقی شود، بلکه بایستی فعالیتی باشد که باعث ایجاد ارزشافزوده گردد . این کارها را استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بهعنوان الزامات و خواستهها آورده است. اما درعینحال ممکن است از دید کل مجموعه، انجام برخی از کارها (ولو اینکه عوامل انجام کار نهایت سعی و دقت را بکار ببرند) نهتنها ضرورتی نداشته باشد بلکه تا حدی روند انجام سایر فعالیتها را کند نماید. یک اصل بسیار مهم :فقط کافی نیست کارها را درست انجام دهیم! اجرای استاندارد ایزو ۹۰۰۰ الزاماً به این معنی نیست که کیفیت کالاهای شما بسیار بالا است بلکه به این معنی است که اگر ادعا کنید کالایی باکیفیت تولید مینمایید پس میتوانید آن را تولید کنید و بالعکس. استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ درواقع تعیینکننده ویژگیهای یا مشخصات فنی برای محصول نیستند، بلکه استانداردهایی هستند که بر فرآیند و عملکرد تمامی فعالیتها که بر کیفیت محصول یا خدمت نهایی تأثیر میگذارد توجه دارد و به همین روی برای هر نوع صنعتی دارای کاربرد است.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی