پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت

زمانی که ظرفیت عرضه کالاها و خدمات از میزان تقاضا بیشتر شد و رقابت جدی بین عرضهکنندگان پیش آمد، توجه به کیفیت برای افزایش سهم بازار اهمیت زیادی پیدا کرد. دارندگان دیپلم مدیریت خانواده در شاخه کاردانش که بزرگسالان متقاضی هم در این بخش قرار میگیرند می توانند بدون پیش دانشگاهی و بدون کنکور با ارائه دیپلم وارد دانشگاه جامع (علمی – کاربردی) شده، در یکی از شاخه های رشته مدیریت خانواده در دانشگاه علمی کاربردی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند. که بعد از آن متقاضیان میتوانند در دانشگاه علمی کاربردی در رشته های زیر مجموعه مدیریت و خدمات اجتماعی شرکت کنند. دارندگان مدرک دیپلم مدیریت خانواده یا دیپلم کودک یاری یا دیپلم خانه داری که دیپلم فنی و حرفه ای را دارند میتوانند بدون کنکور وارد دانشگاه های فنی و حرفه ای شوند و در مقطع کاردانی مدیریت خانواده ادامه تحصیل دهند. بحران مدیریت در نتیجه مدیریت نامعقول و تصامیم غلط در یک سازمان کوچک یا سطح ملی و بینالمللی میتواند به وجود بیاید. قطعاً کار تطبیقی با کشورهایی که مدل ساختار اداری مشابه با کشور ما دارند نیز میتواند بسیار راه گشا باشد.

طرحریزی کیفیت :بخشی از مدیریت کیفیت که بر روی تنظیم اهداف کیفی و مشخص نمودن فرآیندهای عملیاتی و منابعی که به برآورده سازی این اهداف میانجامد، سایت businesset متمرکز میگردد. بیرونرفت از معضل بحران مدیریت در کشور و افزایش کارآمدی ادارات عامه، ضرورت شیوههایی را مینماید تا روی دست گرفته شده و تطبیق گردد. عوامل ذیل میتواند در بحران مدیریت کشور نقش داشته باشد: سیاستزدهگی مسایل عمومی کشور، موجودیت تشکیلات موازی در یک تعداد ادارات، سیستم اداری متمرکز، نبود همآهنگی لازم میان قوای ثلاثه کشور در اخذ تصامیم ملی و تطبیق تصامیم متذکره، ضعف حاکمیت قانون در کشور، از لحاظ جامعهشناسی سیاسی موجودیت شکافهای قومی، مذهبی، زبانی در کشور، بیاعتمادی میان دولت و مردم، نبود همآاهنگی لازم میان دولت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی در بعضی موارد اساسی، رقابت کشورها بر سر مسایل افغانستان، نبود پالیسی ملی، وجود اختلاف دیدگاه میان متخصصان و سیاسیون کشور در موضوعات کلان، بیتوجهی مدیران به پرنسیبهای مدیریت اخلاق در بعضی ادارات، ضعف در قسمت جلب و جذب اشخاص براساس تخصص و شایستهگی در بعضی ادارات، محبوبیت شخصی فدای مسوولیت اداری شدن، نبود شاخصهای لازم غرض ارزیابی عملکرد مدیران ادارات عامه، عوامزدهگی و چندپیشهگی مدیریت در ادارات عامه کشور. بنابراین برای حل بحران مدیریت در کشور، موارد ذیل اصلاح، توسعه و مورد توجه جدی قرار داده شود: ۱٫ دولت باید اصول اساسی حکومتداری خوب (حاکمیت قانون، شفافیت، مشارکت، مسوولیتپذیری، حسابدهی و عدالت) را مورد رعایت قرار دهد؛ ۲٫ روی دست گرفتن اصلاحات سراسری در پالیسیها و ادارات عامه کشور که مطابق شرایط عینی جامعه بوده، قابلیت تطبیق را داشته و پاسخگوی نیازمندیهای شهروندان باشد؛ ۳٫ توجه جدی به اصول اساسی مدیریت یعنی اصل تخصص، تقسیم کار، سلسلهمراتب اداری، استخدام کارمندان بر اساس شایستهگی، تجربه، اختیار و مسوولیت، انضباط و احترام به قانون، وحدت فرماندهی، وحدت مدیریت، عدالت و برابری، نظم و ترتیب، عدم ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی و ایجاد روحیه همبستهگی میان کارکنان در ادارات عامه کشور؛ ۴٫ تشکیل کمیته و شورای مشورتی در کشور غرض شناسایی انواع بحران و ارایه راه حلهای عملی برای جلوگیری از آنها؛ ۵٫ تدویر برنامهها و ورکشاپهای معلوماتی پیرامون موضوعات بحرانساز و نحوه مدیریت بحران از طریق ارتباطات، همآهنگی و کنترل در ادارات عامه کشور؛ ۷٫ ایجاد فرهنگ مسوولیتپذیری و پاسخگویی میان کارمندان ادارات عامه؛ ۸٫ بسیج ملی گروهها و فراخوان همهگانی در کشور؛ ۹٫ حکومت باید پالیسیهای ملی (اقتصادی، سیاسی و نظامی) را تدوین کند و ادارات عامه کشور دورنما، ماموریت، اهداف و پالیسیهایشان را در جهت رسیدن به اهداف پالیسی بزرگ ملی توسعه دهند؛ ۱۰٫ توجه جدی به نقش و استقلال قوای ثلاثه کشور (قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه اجراییه) در موضوعات ملی؛ ۱۱٫ توجه کارمندان به فرهنگ و ارزشهای اسلامی، انسانی و اخلاق اداری؛ ۱۲٫ به راه انداختن پژوهش در بخشهای مختلف جامعه و شناسایی مهمترین معضلات (ناامنی، فقر، بیکاری، مهاجرتها، فرار مغزها، افزایش قیمتها، اعتیاد، کمبود سواد، مشکلات محیطی، فساد اداری، فساد اخلاقی، کمبود آب آشامیدنی، کمبود خدمات صحی و…) که ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی کشور را تهدید میکنند و ترتیب پالیسیهای عامه کارساز در عرصههای متذکره، قراری که در ماده پنجاهم قانون اساسی نیز تذکر رفته است: «دولت باید تدابیر لازم را از طریق مکانیزمها و پالیسیها غرض ایجاد اداره سالم و ثبات اداره عامه کشور روی دست گیرد».

برنامههای اثربخش مدیریت بحران از نظر میرز و هولو شا عبارتاند از: اقدامات راهبردی، اقدامات ساختاری و فنی، اقدامات مربوط به شناسایی و ارزیابی، اقدامات ارتباطی، اقدامات روانی و فرهنگی. مستندسازی انتقال مقاصد و ثبات و یکنواختی اقدامات را میسر میسازد . ادغام و همراستا کردن فرآیندها که به بهترین شکل دستیابی به نتایج دلخواه را امکانپذیر میسازد. اثربخشی :حدودی که برحسب آن فعالیتهای طرحریزیشده تحققیافتهاند و نتایج طرحریزیشده بهدستآمدهاند. کارایی :رابطه بین نتایج حاصلشده و منابع مورداستفاده. مثلاً کشورهای چین، جاپان، کوریای جنوبی و سنگاپور فاقد منابع مهم انرژیاند، اما با تکیه بر منابع انسانی به رشد فوقالعادهای رسیدهاند. اکنون با وضوح بیشتری میتوان نگرش جدید و قدیم کیفیت را با یکدیگر مقایسه کرد. افغانستان طی چهار دهه اخیر با انواع مختلف بحرانها از قبیل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هویتی و مشروعیت روبهرو بوده است. در حقیقت انتظار هیچ معجزهای را از ایزو ۹۰۰۱ نباید داشته باشید. به نظر میرسد سرچشمه همهی این بحرانها در کشور، بحران مدیریت بوده است.

مزاحم کار ما نیست، هدف کار ماست، بیگانهای در کار ما نیست، بخشی از کار ماست. وی پیشنهاد داد که قابلیت این لایحه استحصال شده اما زیردست ما همان قانون فعلی باشد. بنا بر تعریف فوق، کیفیت شاخصی است که نشان میدهد تا چه اندازه ویژگیهای ماهیتی (همان الزامات مربوط به محصول) و سایر الزامات و خواستههای مشتری برآورده شدهاند. به عبارت دیگر بحران مدیریت عبارت از جریانی است که در آن سازمان عملکرد و فعالیتش را به صورت نادرست، غیرموثر و با واقعاتی که برای سازمان تهدیدکننده است، انجام میدهد. این شکل نشان میدهد که طرفهای ذینفع، خصوصاً مشتری نقش مهمی در تعریف نیازمندیها (بهعنوان ورودیها) ایفا میکنند. این استاندارد تنها کاری که میکند این است که سیستمی ایجاد کند که مشکلات موجود را به شما نشان دهد. این استاندارد را میتوان در سازمانهایی با موضوع فعالیت مختلف درزمینه های خدماتی، تولیدی و بازرگانی بکار برد. لذا ضمن توجه به کارایی (انجام صحیح یک فعالیت) باید به اثربخشی (شناسایی و انجام فعالیتهای صحیح) نیز توجه نمود. درواقع هر سیستم مدیریت کیفیت باید بر مبنای اصول زیر پیریزی گردد.

این افراد (که از مهارت و تجربه کافی برای این کار برخوردار هستند) با توجه به برنامه مشخصشده از قبل، به واحدهای مختلف مراجعه کرده و کار ممیزی را انجام میدهند. رشته مدیریت خانواده در هنرستان برای دانش آموزان دختر روزانه یکی از رشته های قابل انتخاب است. اول کاری را که میخواهید انجام دهید (در چارچوب مشخص) مستند نمایید. یعنی سوابق اجرای کارها را مکتوب نمایید. استاندارد ISO 9000:2000 کیفیت را اینگونه تعریف میکند. یکی از الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۰ انجام ممیزیهای نوع اول (ممیزی داخلی) است. بحران میتواند ناشی از عوامل محیط بیرونی اداره نظیر حوادث طبیعی، نوسانات اقتصادی، نوآوری در تکنولوژی و بینظمیهای حقوقی و سیاسی باشد و یا ناشی از عوامل محیط داخلی اداره نظیر درجه تمرکز مدیریت، بیکفایتی مدیران ارشد، کمبود تجربه و نگرش مدیریتی و… دیپلم مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده دارای برنامههای درسی میان رشتهای است که برای تربیت نیروی انسانی لایق و شایسته به عنوان مدیر خانواده یا مادران آینده جامعه برنامه ریزی و سازمان دهی شده است.

بعضی از زیر شاخه های رشته مدیریت خانواده عبارتند از: مددکاری اجتماعی ، اورژانس اجتماعی ، کودکیاری ، هتلداری بیمارستان ، خدمات سلامت ، دارو یاری ، مددیاری . هدف از رشته مدیریت خانواده ایجاد مهارت های پذیرش مسئولیت و اعمال اصول مدیریت در تصمیم گیری ها و احساس مسئولیت ها و مشاوره با آنان به مشارکت در حل مشکلات خانواده خویش و کمک به سایر خانواده ها به نحو شایسته است. بنابراین در مقطع کاردانی چیزی بعنوان کنکور رشته مدیریت خانواده وجود ندارد. اين رشته مجموعه ای است از فن و هنر خانه داري كه دانش آموز تا حدودي بامطالب و مسائل مختلف زندگی آشنا مي شود. وی افزود: بهتر است تمام قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها از سال 1290 تاکنون شناسایی شده و با بهره گیری از ظرفیتهای حقوقدانان نخبه کشور، مواد این لایحه مورد بررسی و در برخی موارد مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوانیم قانونی را که هم در شکل و هم در ماهیت درست تنظیم شده باشد (اصطلاحاً قانون سالم) تدوین کنیم. اما افغانستان با وجود داشتن چنین منابع سرشار، هنوز هم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی وابسته به منابع مالی دیگر کشورها است.

استانداردهای محصول، نقشههای فنی، پروسههای تولید و دیگر موارد مشابه نیز جزو مستندات بهحساب میآید. شواهد عینی را میتوان از طریق مشاهده، اندازهگیری، آزمون یا روشهای دیگر به دست آورد . این استاندارد برای دریافت گواهینامه یا مقاصد مرتبط با قراردادها کاربرد ندارد. کلارک، بحران را رویدادی بدون برنامه میداند که باعث وارد آمدن صدمه یا حتا مرگ کارکنان در سازمان، عام مردم، ورشکستهگی و ایجاد وقفه در عملیات سازمان شده و خسارات فزیکی و محیطی را به دنبال داشته و جایگاه سازمان و تصور عامه را نسبت به آن خدشهدار میکند. کلیه فعالیتهای هماهنگ برای جهتدهی و کنترل یک سازمان در رابطه باکیفیت را مدیریت کیفیت مینامند. یکی از مزایای رویکرد فرآیندی کنترل دائمی بر روی ارتباط میان فرآیندهای مجزا از هم در داخل یک سیستم فرآیندها و نیز بر روی ترکیب و تعامل آنهاست. هنوز هم جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری گسترده، کمبود مسکن، کمبود غذا، کمبود آب آشامیدنی، کمبود خدمات صحی، کسر تجاری و صدها مشکل دیگری دامنگیر افغانستان است.

استفاده مؤثر از منابع سازمان برای ارتقاء رضایت مشتری. زیرساخت :مجموعهای از امکانات، ابزار، تجهیزات و خدمات موردنیاز یک سازمان برای انجام عملیات آن. برای جلوگیری از بحران باید توجه جدی به مدیریت بحران داشت. باید زیرساخت یکپارچگی خدمات رسانی به همراه تأمین منابع لازم فراهم شود تا رضایت شهروندی و ارتقای کیفی و کمی سطح خدمات حاصل شود. سعد الله نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران نیز در این جلسه گفت: باید از برخوردهای سادهانگارانه در قبال مسائل بسیار پیچیده پرهیز کرد و بهترین استفاده از تجربههای جهانی در مدیریت شهری صورت پذیرد. در تقسیمبندی استانداردها، این استاندارد از استانداردهای تشویقی (نه اجباری) بینالمللی است که در سطح کل سازمان مطرح میشود .ISO 9000 ویرایش سال ۲۰۰۰ دربرگیرنده خانوادهای از استانداردها است که هرکدام کاربرد ویژهای دارند. یادآور میشود که شکایات مشتریان نشاندهنده پائین بودن رضایتمندی مشتریان است اما عدم وجود شکایت، الزاماً به معنی بالا بودن میزان رضایتمندی مشتریان به شمار نمیآید. رویکرد فرآیندی :شناسایی و مدیریت نمودن فرآیندهای بکار گرفتهشده در یک سازمان و بهویژه تعامل میان این فرآیندها به شکل سیستماتیک رویکرد فرآیندی نامیده میشود.

سازمان بینالمللی استاندارد ISO که مقر آن در ژنو میباشد در سال ۱۹۴۷ بهمنظور یکپارچه کردن تدوین استاندارد در سراسر جهان، ایجاد تسهیلات در تجارت بینالمللی، حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و توسعه همکاریهای علمی، تکنولوژیکی، اقتصادی و… از طرف دیگر تصویب قوانین جدید در حمایت از مصرفکنندگان و تغییر انتظارات و خواستههای مشتریان و مصرفکنندگان، عرضهکنندگان را بر آن داشته است که توجه ویژهای به مقوله رضایتمندی مشتریان داشته باشند. ازآنجاکه در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مستندسازی فعالیتها و نتایج اهمیت فوقالعادهای دارد، قبل از پرداختن به متن استاندارد، مبانی مستندسازی و انواع مستندات موردنیاز موردبحث قرار میگیرد و آنگاه متن استاندارد و توضیحات مربوطه بیان میگردد. هر چه محصول ایجادشده، تطابق بیشتری با الزامات ۴ گانه تعریفشده قبل داشته باشد، میتوان گفت آن محصول کیفیت بالاتری دارد و بالعکس. هریک از منابع فوقالذکر به تنهایی میتواند عامل پیشرفت و توسعه هر کشوری باشد. چالش بحران مدیریت، باعث توسعه نیافتهگی، ضعف حاکمیت قانون، عدم تحکیم دموکراسی و سرانجام ضعف حکومتداری خوب در افغانستان شده است. استرالیا با تکیه بر محصولات کشاورزی و دامپروری خود، مسیر رشد و توسعه را هموار ساخته است. به همین ترتیب یک تعداد کشورهای دیگری با داشتن مزیت نسبی و مطلق در تولید بعضی محصولات و خدمات، وضعیت را تغییر دادهاند.

در اینجا بد نیست اشارهای به طرفهای ذینفع یک سازمان داشته باشیم. شایان ذکر است که توجه به نیازمندیهای مشتری و برآورده نمودن آنها اساساً یک بحث فرهنگی-اخلاقی است که در تمام فرهنگها و تمدنها جلوههایی از آن را میتوان مشاهده کرد. وی افزود: بهتر است در تدوین این لایحه، به فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب در خصوص توجه مدیران شهری به تسریع و تسهیل کار مردم و تکریم آنها که اعتمادسازی به نظام را نتیجه خواهد داد، نگاه ویژهای داشته باشیم. آنها بایستی محیطی را در داخل سازمان ایجاد نمایند که در آن کارکنان بتوانند در دستیابی به اهداف کلان، مشارکت کامل داشته باشند. استاندارد ایزو ۹۰۰۰ اختراع جدیدی نیست بلکه تدوینکنندگان این استاندارد اصول اجرایی و مدیریتی که تا دهه ۱۹۷۰ درزمینه کنترل و بهبود کیفیت در بسیاری از کشورهای فعال در رقابت بینالمللی از خود اثرات تأثیرگذار بر کیفیت، کاهش ضایعات و بهرهگیری از خلاقیت و توانائی انسانها، بر جای گذارده بودند را گردآوری کرده و آن را در قالب استاندارد مدیریتی و بر پایه این دیدگاه که کیفیت در بخش بخش سازمانها خلق میگردد، از طریق سازمان بینالمللی استاندارد عرضه نمودهاند.

مدیریت بحران شامل فرایندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع؛ این فرایند باید بدترین وضعیتها را برنامهریزی و سپس روشهایی را برای اداره و حل آن جستوجو کند. بنابراین موفقیت در مدیریت بحران به اداره اثربخش افراد و گروههایی که برای کنترل بحران بسیج شدهاند از یک سو و برقراری ارتباطات اثربخش برای اثرگذاری بر نظر عامه مردم از سوی دیگر، بستهگی دارد. این مجموعه از اصولی سخن می گوید که در افزایش بهره وری و رضایت یک زندگی پایدار تاثیر شایان توجهی دارد و با بهره گیری از آن ضمن دستیابی به قله های موفقیت آمیز یک زندگی ایده آل می تواند زمینه های مختلف شغلی را در این راستا ایجاد نماید. درنتیجه، استانداردهای مدیریت کیفیت الگوهایی هستند که چارچوب و شیوه صحیح انجام فعالیتهای یک سازمان برای دستیابی به کیفیت را تعیین مینمایند. ایزو ۹۰۰۴ راهنماییهایی برای در نظر گرفتن اثربخشی و نیز کارایی سیستم مدیریت کیفیت ارائه میکند. رشته مدیریت خانواده یکی از رشته های نوین و پر جاذبه آموزشهای فنی و حرفه ای و کار دانش می باشد ومطالبی را در موارد گوناگون دانش زندگی ارائه می نماید. ممیزی شخص دوم (خریدار): در این نوع ممیزی یک تیم از طرف مشتری به سازمان مراجعه کرده و کار بررسی را با توجه به نیاز مشتری انجام میدهند.

این استاندارد الگویی برای هدایت و راهبری فعالیتهای مرتبط باکیفیت در سطح کل سازمان ارائه مینماید. برای تصمیمگیری مؤثر و حصول به نتایج مطلوب در یک سازمان اولاً باید آمار و ارقام درستی از عملکرد مجموعه موجود باشد و ثانیاً تصمیمگیریها باید مبتنی بر تجزیهوتحلیل این اطلاعات و دادهها باشد. 2. الزامات مربوط به فرآیند: بهعنوان نمونه، در فرآیند طراحی محصول، سوابق طراحی باید حفظ و نگهداری شوند. به گفته جاوید بهتر است شاکله و چارچوب فعلی حفظ شود و خلاءها، ضعفها و نواقص قانون فعلی را با نکات مثبت این لایحه بر طرف کنیم. فراگيري مطالب اين رشته موجب حفظ و حراست ارزشهاي جامعه و شايستگي براي سازندگي در خور شخصيت والاي انساني را يه وجود خواهد آمد. انتخاب رشته مدیریت خانواده در هنرستان و دانشگاه فقط برای خانم ها امکان پذیر است. به عبارت دیگر هدف رشته مدیریت خانواده ایجاد مهارت و شایستگی در مدیر خانواده است تا بتواند علاوه بر وظایف مادری، همسری، هدایت خانواده، همزیستی با بستگان و خویشان و کمک به سایر افراد خانواده، برای ارتقای فرهنگ خانواده کمک به اقتصاد آنان در حد توان خویش تلاش کند.

به نظر میرسد مشکل افغانستان کمبود منابع نبوده، کمبود نیروی انسانی نبوده و کمبود منابع آبی نیست، بلکه مشکل از لحاظ مدیریتی در تشکیلات کشور اعم از مدیریت کلان و مدیریت خرد بوده که باعث بحران مدیریت شده است. افغانستان منابع عظیم زیرزمینی به صورت تخمینی حدود ۳۰۰۰ میلیارد دالر، منابع آبی فراوان حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب آب در سال، میلیاردها دالر کمک مالی از طرف سازمانهای بینالمللی و کشورهای توسعهیافته، موقعیت عالی جیوپولتیک و جیواکانومیک را در منطقه دارد. پس از حدود یک دهه بحث تضمین کیفیت (QualityAssurance) مطرح شد. مانند نحوه کاربرد یک دستگاه. مدیریت کردن یک سازمان شامل مدیریت کیفیت در بین سایر زمینههای مدیریت میباشد. اجرای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به معنی پایان یافتن مشکلات سازمان نیست. ISO به چه معنی است؟ با توجه به نکات فوق، بحران در مدیریت کلان و خرد ادارات عامه کشور همیشه اتفاق افتاده است. بهعنوانمثال تولیدکننده، توزیعکننده، فروشنده، پیمانکار و ارائهکننده خدمت همگی در حکم تأمینکنندهاند. 3. الزامات مربوط به سازمان: بهعنوانمثال تعیین نرخ مکالمه مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات اصفهان تابع مصوبات وزارتخانه است. ایزو ۹۰۰۰ مبانی سیستم مدیریت کیفیت را تشریح و اصطلاحات مربوط به سیستمهای مدیریت کیفیت را بیان مینماید.

به وجود آمدن شرایط غیرمعمول یا غیرمتعارف در جریان حرکت یک سیستم یا نظام مثلاً حالت اضطراری حکومت به جای روند طبیعی قانون اساسی و یا هر نوع بیثباتی که به تغییرات اساسی منجر شود را به نام بحران یاد میکنند. بحرانها در یک اداره میتواند تدریجی باشد و یا ناگهانی، و در هردو حالت صدمه جدی را بر بقا و بر بنیه اداره وارد میکند. در حالت لازم ممکن است برای تولیدکننده گواهینامه نیز صادر شود. رشته مدیریت خانواده دارای برنامههای درسی میان رشتهای است که برای تربیت نیروی انسانی لایق و شایسته به عنوان مدیر خانواده یا مادران آینده جامعه برنامه ریزی و سازمان دهی شده است. مانند شرکتهای بزرگ که کار تولید یک یا چند قطعه را میخواهند به شرکتهای دیگر واگذار نمایند حتماً آنها را ممیزی خواهند کرد تابه سیستمهای آنها مطمئن شوند. طرف ذینفع :فرد یا گروهی که کارایی یا موفقیت سازمان منافعی را برای آنها در برداشته باشد. برای درک بهتر، میتوان واژه اخیر را به دو بخش “ استاندارد “ و “ مدیریت کیفیت “ تقسیم کرده و هر قسمت را جداگانه موردبررسی قرار داد. در دنیای امروز رضایت مشتری مهمترین هدف هر سازمان بوده و هر فعالیتی از مشتری شروعشده و به مشتری ختم میگردد.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی