مدیریت شهری؛ اهداف و راهبردها

از اینرو، نظام تصمیمگیری شهر با هدف اداره امور شهر و تامین محیط مناسب زندگی برای شهروندان بهعنوان زیرمجموعهای از سیستم حکومتی بوده که باتوجه به ساختار سیاسی کلان کشور نسبت به پیگیری امور اقدام سایت businesset میکند. اهداف مدیریت شهری: هدف تئوریک سیستم مدیریت شهری، تقویت فرایند توسعه شهری است بهنحوی که در سطح متعارف جامعه زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان، بهتناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی فراهم شود. در قالب دوم، تهیه برنامههای جامع فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و مالی لازم برای توسعه کارآمد شهر بهعنوان اصلیترین وظیفه سیستم مورد توجه قرار میگیرد. براین اساس برنامهریزی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی برای یک شهر، تحت نظارت و هدایت سیستم مذکور انجام میگیرد. او معتقد بود که افراد باید همان کاری را انجام دهند که برای آن استخدام شدهاند. انجام این وظایف تعیینکننده نوعی هویت برنامهریزی اجرایی برای آن است. مهمترین موضوع قابل توجه در این سطوح، ضرورت تامین هماهنگی این سطوح با یکدیگر است.

و نقشی که دولت برای این سیستم قایل میشود، تعریف این هدف را روشن میسازد. شاید همین دستهبندی روشن بتواند نشان دهد چرا ایران در توسعه صنعت نفت خود (با لحاظ پتانسیلهای موجود) موفقیت چندانی کسب نکرده است: ایران از سویی فاقد منابع مورد نیاز برای تامین مالی طرحهای توسعه صنعت نفت بوده و از سوی دیگر نتوانسته منابع مالی بینالمللی را به سوی خود جذب کند (بحث درباره اینکه تامین مالی محدودیت اصلی صنعت نفت ایران نبوده و حتی منابع مالی بهکاررفته نیز به صورت بهینه استفاده نشدهاند خارج از حوصله این نوشته است). قابلیت انطباق چارچوب سازمانی با ماهیت چند عملکردی مدیریت شهری: چارچوب سازمانی باید بهنحوی طراحی شود که تمام عناصر و وظایف سیستم از امور اجرایی روزمره و بسیار جزیی تا برنامهریزیها و سیاستگذاریهای درازمدت و کلان مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه متناسب در الگوی طراحی شده برخوردار باشند. بهدلیل گستردگی و میان رشتهای بودن سیستم مدیریت شهری بهمثابه یک سیستم باز، عوامل مختلفی در آن دخالت دارد و بدون شناخت این سیستم نمیتوان عناصر و روابط را در جهت اهداف آن تغییر شکل داد، زیرا هنر برنامهریزی، شناخت عناصر سیستم و ایجاد روابط بین آن عناصر است، بهنحوی که این مجموعه عناصر در جهت هدف سیستم عمل کنند.

شرکت فورد در سال ۱۹۸۹ شرکت خودروسازی جگوار کارز و در سال ۲۰۰۰ شرکت لندرور را خریداری نمود، اما در ماه مارس سال ۲۰۰۸ هر دو را به شرکت هندی تاتا موتورز فروخت. در این راستا، ولوو و جگوار را فروخته، و تولید خودرو با مارک مرکوری را متوقف کرد. متاسفانه بخش عمده چنین فرصت توسعهای از دست رفته است؛ چراکه با مطرح شدن پیک تقاضای نفت، رشد انرژیهای تجدیدپذیر و استمرار بهبود راندمان مصرف انرژی افقی محدود و قابل مشاهده برای منابع نفتی وجود دارد که حتی شوکهای اخیر بازار نفت نیز نمیتواند تغییر اساسی در آن ایجاد کند. شکل میگیرد. نظام مدیریت شهری باهدف اداره مطلوب امور شهر، سعی دارد. مدل تی فورد رکورد بیشترین تولید یک مدل خودرو در جهان را دارد و از مدل فولکسواگن بیتل نیز پیشی گرفتهاست. هنری فورد شیوه استفاده از خط تولید و رسیدن به تولید انبوه را به جهان ارائه داد.

او از خانواده فورد و افراد تأثیرگذار در شرکت محسوب میشود. از ۱۹۹۶ تاکنون، بیش از ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو که با سوخت اتانول کار میکند توسط شرکت فورد فروخته شدهاست. بدین ترتیب رتبه نهم برترین شرکتهای جهان، به فورد اختصاص یافت. مدیریت شهری باید بتواند پروژههای اجرایی از سوی هر سازمانی را به نفع شهروندان سوق دهد و بدین لحاظ بایست با مفاهیم کلی فنی و جاری تمامی دستگاههای خدماتی آشنایی حاصل کند. بالغ مینامد و خاطر نشان میسازد که چنین مشارکتی میتواند موثرترین نقش را در مدیریت شهری داشته باشد. در سال ۱۹۱۴، شمار کارکنان شرکت ۱۳٫۰۰۰ نفر بود، که ۳۰۰ هزار خودرو تولید میشد. شمار کارکنان شرکت در سال ۲۰۰۶، معادل ۲۸۳٫۰۰۰ نفر بودهاست، که در ۱۰۸ کارخانه فورد، در سراسر جهان به کار مشغول هستند. هنری فورد (۱۹۴۷ – ۱۸۶۳) در سال ۱۹۰۳ شرکت فورد را تأسیس کرد. بدین جهت از فورد بهعنوان کسی یاد میشود، که محیط کار را انسانیتزدایی (به انگلیسی: DE-HUMANIZE) کرد. او تا سال ۱۹۷۹ قدرتمندانه در سمت مدیرعاملی شرکت، فعال بود و هشت سال بعد، درحالیکه بهعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فورد، عمل میکرد، درگذشت. کمتر از یک ماه بعد، نخستین خودروی شرکت در دیترویت به یک دکتر فروخته شد.

روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد. نظام تصمیمگیری در هر شهر، بمثابه یک سیستم دارای عملکرد است و عناصر و روابط موجود در آن میبایستی به پیروی از کل سیستم عمل کرده و همواره ارتباط آن را با عناصر خارجی سیستم بهصورت تعاملی حفظ کند و چنانچه هر یک از عناصر یا روابط از حالت معقول خود خارج گردد سیستم را با مشکل مواجه خواهد ساخت. تبیین نقش اداری – اجرایی سیستم مدیریت شهری: مدیریت شهری بهلحاظ اداری – اجرایی یک سازمان بسیار گسترده و مشتمل بر عناصر متعدد و متنوع لازم برای اداره امور یک شهر است. شمول مدیریت شهری بر برنامهریزی شهری: مطابق بااصول علمی مدیریت، برنامهریزی شهری جزو وظایف و عناصر اصلی سیستم مدیریت شهری محسوب میشود. گرچه روش تولید انبوه فورد با افزایش بهرهوری منجر به دستیابی شرکت به سودهای کلان شد، اما مهارتها و شایستگیهای فردی، از میان رفت و به جای آن تولید بر پایه تقسیمبندیهای دقیق و جزئی کار با حد و مرز کاملاً مشخص مطرح گردید. نخستین خودرو شرکت با سوخت هیدروژنی در سال ۲۰۰۲ عرضه گردید. در سال ۲۰۰۸ برندهای جگوار، لندرور و رنجرور بهطور یکجا به ارزش ۲٫۳ میلیارد دلار به شرکت هندی تاتا موتورز واگذار گردید.

یکی ار نخستین خودروهای جهان در شرکت فورد تولید شد. پس از مرگ هنری فورد دوم، پسر برادرش بیل فورد رهبری شرکت را در دست گرفت و با توجه به تغییرات فضای صنعت خودروسازی، شرکت را در مسیر جدید هدایت کرد. هنری فورد دوباره به صحنه اجرایی شرکت برگشت و رهبری را به دست گرفت. فورد پس از مرگ، همهٔ ثروتش را به بنیاد فورد بخشید، اما ترتیبی داد که خانوادهاش برای همیشه کنترل آن را در دست داشته باشند. این شرکت از سال ۱۹۳۸ خودروهای لوکس ارزان قیمتتری با برند مرکوری تولید میکرد، اما از سال ۲۰۱۱ تولید خودرو با این مارک را متوقف نمود. خانواده فورد هماکنون با در اختیار داشتن ۲درصد از سهام شرکت فورد، مالک اصلی آن محسوب میشود. ↑ «شرکت خودروسازی فورد در صدر پیشگامان خودروهای خودران». در سال ۱۹۱۸ نیمی از خودروهای ایالات متحده آمریکا، فورد مدل تی بود. کارخانه تولید خودروهای برند مرکوری نیز در سال ۲۰۱۱ بعلت اقتصادی نبودن، تعطیل شد. در ۱۹۸۹ تولید برند مرکوری نیز متوقف گشت. شرکت فورد، در تاریخچه فعالیتش در صنعت خودروسازی، تاکنون محصولاتش را در قالب ۹ برند و زیر برند عرضه نموده است، که عبارتند از: فورد، لینکلن، مرکوری، جگوار، استون مارتین، مزدا، ولوو، لندرور، رنجرور، چانگان و ادسل.

لزوم طراحی چارچوب سازمانی و تشکیلاتی چندسطحی و چندلایهای برای سیستم مدیریت شهری و ماهیت متنوع و چند عملکردی مدیریت شهری ایجاب میکند که سیستم مدیریتی مربوط به آن بهصورت چندسطحی طراحی و اجرا شود بهگونهای که هر سطوح بتواند پاسخگوی ملاحظات و نیازهای ناشی از هریک از گونههای عملکردی سیستم باشد. تبیین نقش سیستم مدیریت شهری بمثابه یک برنامهریز: این نقش را میتوان در دو قالب روابط برون و درون سیستمی مطالعه کرد، در قالب اول، روابط مدیریت و برنامهریزی شهری در ارتباط با نظام عمومی برنامهریزی و سطوح بالاتر برنامهریزی بررسی میشود. و شهرداری نهادی مستقل و جدا از دیگر سازمانها که برای حفظ منافع درون سازمانی به تقابل با آنها برمیخیزد دیده نشود. درواقع شهرداری از یک سو، جزء عناصر مهم مدیریت سیاسی و اجتماعی شهر محسوب میگردد و از طرف دیگر مهمترین عنصر اجرایی سیستم مدیریت شهری است.(۷) براین اساس، میبایست ضرورتاً نگرش درون سازمانی مدیریت شهری به سازمانهای جانبی و فعالیتهای آنها تعمیم داده شود.

شرکت فورد موتور (به انگلیسی: Ford Motor Company) شرکت خودروسازی آمریکایی چندملیتی مستقر در دیربورن، میشیگان از حومه شهر دیترویت میباشد. ↑ “از میان رفتن ۳۰٬۰۰۰ شغل و تعطیلی ۱۴ کارخانه شرکت فورد”. او اول بار در سال ۱۹۳۳ واحد طراحی را در شرکت فورد، دایر کرد، که حاصل کار آن، طراحیهای نوین خودرو بود. ویلیام کلی فورد، جونیور. بر پایه ارزش بازار سرمایه این شرکت، که در سال ۲۰۱۳ معادل ۴۸ میلیارد دلار اعلام شد، ارزش اسمی دارایی خانواده فورد، در شرکت، برابر ۱٫۲ میلیارد دلار برآورد میشود. ویلیام فورد میگوید: شرکت ما بر ارزشها بنا نهاده شدهاست. از سال ۱۹۰۳ که شرکت فورد تأسیس شد، تا ۱۹۴۷ که هنری فورد درگذشت، تنها مالک شرکت، شخص فورد بود. فورد میان سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۰ مالک شرکت سوئدی ولوو نیز بود. شرکت فورد از دهه ۱۹۶۰ برای توسعه خودروهایی که نسبت به موتورهای سنتی، آلودگی کمتری ایجاد میکنند، سرمایهگذاری و تحقیق کردهاست. هنری فورد: مؤسس شرکتهای فورد و هنری فورد شرکت.

موفقیت و کارایی مدیریت شهری منوط به توجه جدی به شناسایی و تحلیل عوامل محیطی و برون سیستمی و تاثیرات آنها دارد. فورد سهام اندکی از شرکت ژاپنی مزدا و شرکت بریتانیایی استون مارتین را نیز در اختیار دارد. در سال ۲۰۱۲ میزان درآمد فورد به ۱۳۴ میلیارد دلار کاهش یافت، که در این سال، سود خالصی معادل ۵٫۶۶ میلیارد دلار را عاید این شرکت نمود. گرچه این شرکت در سال، اما هفت سال پیش از آن، هنری فورد، بنیانگذار شرکت، بهعنوان یک مهندس جوان و خلاق، نخستین وسیله نقلیه چهار چرخ را ابداع کرده و ساخته بود. بهکارگیری اتانول بهعنوان یک سوخت تمیز نیز در دستور کار قرار دارد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، شهردار اختیارات کمی دارد و معمولاً حکومت مرکزی نقش اساسی را در مدیریت شهری دارد و شهر را مانند یکی از ادارات خود و یا وزارتخانه تابعه اداره میکند و مشارکت مردم در اداره امور شهری به حداقل میرسد. مدیریت در یک شهر معمولاً نباید به محدوده خود شهر ختم شود، بلکه لازم است برای ایجاد تعادل بین میزان نفوذ حکومت مرکزی و شهرداری این مدیریت در یک محدوده وسیعتری اعمال شود. سیستم مدیریت شهری بنابه تعریف و بهلحاظ وظایف عملی خود موظف به برنامهریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامهها، طرحها و پروژههای مربوطه است.

شرکت فورد، در زمینه عرضه خودروهایی که از هیدروژن بهعنوان نیروی محرکه استفاده میکنند و آب تنها خروجی آنهاست نیز کار کردهاست. و از پایان سال مالی ۲۰۱۱ بهعنوان پنجمین خودروساز بزرگ جهان محسوب میشود. شاخصهای مطلوب محیط کسبوکار در سایه استمرار ارتباط با جهان به جذب سرمایهگذاری خارجی و بعضاً توسعه بخش خصوصی یاری رسانده، هرچند در نهایت دولت حکمران و تصمیمگیر اصلی اقتصاد این کشورهاست. منابع حاصل از نفت (و در مثال قطر، گاز) برای توسعه زیرساختها به کار گرفته شده و در نمونههایی مثل امارات، عربستان و قطر طی سالهای اخیر برای تنوعبخشی به اقتصاد و همچنین خروج از اقتصاد وابسته به نفت به کار رفته است. تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات متناسب با میزان افزایش جمعیت شهری بهوجود میآورد که خود بهعنوان یکی از موانع اصلی اجرای وظایف و ارائه خدمات شهری کافی به شهروندان میگردد. همچنین بزرگترین خودروساز چین یعنی چانگان نیز اکنون بزرگترین جوینت ونچر شرکت فورد آمریکاست و در هر دو بخش طراحی بدنه و موتور وامدار شرکت فورد است و به همین خاطر محصولات چانگان به واسطه این شریک تجاری در ایالات متحده هم به فروش میرسد.

یک سال بعد، شرکت برای حمل مواد و قطعات به کارخانه و آمادگی برای تولید انبوه، از راهآهن استفاده کرد. شاید به کار گرفتن او در این سمت به دلیل تجارب ارزشمندش در ارتقای شرکت بوئینگ و استفاده از آن برای حل بحرانهای پیش روی شرکت فورد، در فضای کاملاً رقابتی است. نوع سوم سیستم (شورایی مطلق) است که اعضای شورا هرکدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده ضمناً با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره کلیه امور با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم میکنند. نوع اول (شورا – شهردار) است که بهترین سیستم شناخته شده جهانی محسوب میشود. این شرکت در سال ۲۰۱۰ در فهرست فرچون ۵۰۰ در جایگاه هشتمین شرکت بزرگ در ایالات متحده شناخته شد. تبیین نقش اجرایی مدیریت شهری در قالب نظامهای شهرداری: در سطح جهان سه نظام شهرداری شناخته شده است. بدین جهت است که شرکت فورد، در هیئت مدیره خود از یورما اولیلا مدیرعامل پیشین شرکت نوکیا و رئیس هیئت مدیره رویال داچ شل نیز استفاده کردهاست. شرکت فورد در سال ۲۰۱۰ میلادی ولوو کارز را با قیمت ۱٫۸ میلیارد دلار به شرکت چینی جیلی فروخت. در سال ۱۹۴۳، ادسل که از ۱۹۱۷ نایب رئیس و از ۱۹۱۹ رئیس هیئت مدیره شرکت فورد بود، درگذشت.

هرچند این عناصر طیف عملکردی گستردهای را شامل میشوند، اما بههرحال عناصر مرکزی و اصلی سازمان شهرداری است که در تمامی عملکردهای تدوین شده سیستم و بهویژه امور اداری و اجرایی دخیل است. دفاتر مرکزی و طراحی چانگان اکنون علاوه بر شانگهای در میشیگان واقع شدهاند. در این سیستم مردم شهر، عدهای را بهنمایندگی شورای شهر انتخاب میکنند و سپس شورای مذکور شخص واجد شرایط را بهعنوان شهردار استخدام کرده و اداره امور شهر را بهعهده او واگذار میکند و برنامه فعالیتها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و مصارف آن را تصویب کرده و سپس بر روند عملیات شهرداری نظارت میکند. در واقع مدیریت شهری در قالب نظام برنامهریزی اقتصادی، اجتماعی و قضایی حاکم بر کشور، اقدام به تهیه برنامههای توسعه شهری برای شهر میکند و سپس آن برنامه را در چارچوب نظام اداری – اجرایی حاکم، به پروژههای عملیاتی تبدیل کرده و به مرحله اجرا میرساند. چه اهداف و وظایفی بر سیستم مدیریت شهری مترتب است‚ و این اهداف چگونه و از چه طریق باید تحقق پیدا کند‚ با چه معیارهایی میتوان تحقق اهداف را اندازهگیری و تحلیل کرد‚ پاسخ به این سوالها، در وهله اول مستلزم شناسایی و تبیین مسایل مبتلا به سیستم مدیریت شهری و در وهله دوم شناخت مسایل حاکم بر آن است.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی