مبانی نظری پایان نامه موضوع بازآفرینی بافت فرسوده شهری از طریق توسعه فضاهای اجتماعی محلی با استفاده از رویکرد TND نوین شهر | porseshneshan

مبانی نظری پایان نامه موضوع بازآفرینی بافت فرسوده شهری از طریق توسعه فضاهای اجتماعی محلی با استفاده از رویکرد TND نوین شهر | porseshneshan

7- واقع شدن در شهر نفت خیز دوگنبدان (وزن نهایی، 41/0)، (O3). از این رو به منظور جلوگیری از آنچه که در دیگر نقاط اتفاق افتاده ضرورت دارد اقدامات لازم برای تداوم بخشیدن به حیات آن صورت گیرد. فروپاشی بنیان‌های زندگی شهری هنگامی رخ می‌دهد که کالبد شهر نا عملکرد شود و از پاسخگویی به نیازهای آنی و آتی ساکنان خود باز ایستد. این امر که محصول تقابل فضا با زمان است عملاً در بافت‌های قدیمی شهرهای کشور ما تحقق یافته و منجر به از هم گسسته شدن فضا های شهری شده است.

بافت های شهری فاقد میراث فرهنگی در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، دارای مالکیت رسمی و قانونی اند، اما از نظر برخورداری از این و استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستند. بافت های حاشیه ای بافت هایی هستند که بیشتر در حاشیه شهرها و کلان شهرهای کشور قرار دارند و خارج از برنامه رسمی توسعه شکل گرفته اند. ساکنین این بافت ها را گروههای کم درآمد و مهاجران روستایی و تهیدست شهری تشکیل می دهند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فضای مجازی دانلود فایل ورد

با گذشت زمان و ورود فناوری های  جدید، بافت سنتی شهرها دیگر قادر به پاسخ گویی مناسب با شرایط پیچیده و گسترده امروزی نبود. با این ناکارایی بخشهای مختلف در مسیر تحولات کالبدی قرار گرفته و دست خوش تغییراتی گاه سطحی و یا بنیادین می شوند. از آغاز قرن سیزدهم با روی کار آمدن رضاخان( 1299 ه. ش)  و برقراری امنیت به تدریج حصار و دروازه های شهرها فرو ریخت و اولین دخالت نوگرایی و سازمان فضایی-کالبدی بافت کهن آغارگردید. 1- تهیه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده (وزن نهایی، 315/0)، قوت (S5).

همچنین این بافتها به دلیل فقر ساکنین و مالکین آنها امکان نوسازی خودبخودی را نداشته و نیز سرمایه گذراران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری در آن را ندارند. همان طور که در جدول شماره (3) نیز مشخص است، در بافت مورد مطالعه، تعداد 8 نقطه قوّت داخلی در برابر 10 نقطه ضعف داخلی و تعداد 7 فرصت خارجی در برابر 7 تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است. بنابراین، در مجموع تعداد 15 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت‌ها و تعداد 17 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت‌ها و مشکلات پیش روی بهسازی و نوسازی شهری در بافت فرسوده شهر دوگنبدان شناسایی شده است. بنابراین در راستای بهسازی و نوسازی شهری در این بافت باید راهکارهایی در جهت رفع محدودیت‌ها و مشکلات و تقویت نقاط قوّت و استفاده از فرصت‌ها تدوین گردد. قسمت های عمده‎ی این فضاها که گذشته تاریخی زندگی اجتماعی گروه هایی را بر خود حمل می‎کنند، با گذشت زمان بالندگی خود را از دست داده و دستخوش فرسودگی شده اند، و این فرآیند شهرها را از درون می پوساند. انقطاع ارتباطی بین مهم ترین ویژگی های بافت قدیم و بافت های جدید و نوساز شهر، باعث زوال کالبد قدیمی شهر، از خودبیگانگی و از دست رفتن هویت شهر می شود(2).

تحلیل ساختار فضایی– کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی(مطالعه موردی: بافت فرسوده‌ شهر دوگنبدان)

با توجه به موضوع تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق کار کتابخانه ای و اداری، بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و مطالعات میدانی ( مشاهده مستقیم، مصاحبه) با تکمیل پرسشنامه مرتبط با موضوع تحقیق، در محدوده مورد مطالعه، به دست دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بافت فرسوده فرمت ورد آمده است. برای تحلیل ساختار فضایی – کالبدی بافت فرسوده در منطقه مورد مطالعه و تأثیرات آن بر نوسازی و بهسازی شهر و منطقه 3 تهران علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه موضوع تحقیق، از روش تحلیلی در جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. در این زمینه از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده به عمل آمده است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان بافت فرسوده‌ی شهر دوگنبدان می‌باشد که جمعیت این بافت در سال 1390 در حدود نفر برآورد شده است (شهرداری دوگنبدان، 1391). برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه‌ی راهبردهای بهبود بافت فرسوده‌ی شهر دوگنبدان از ماتریس تحلیلی SWOT بهره گرفته شد که بدین منظور فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بر اساس وضع موجود بافت و نظر کارشناسان امر و همچنین از پرسش نامه‌ها استخراج شدند.

  • این مسئله به همراه عواملی دیگر باعث پایین بودن قیمت مسکن در آنجا گردیده است.
  • به دنبال شکل گیری این جریان  ها، سازمانهای شهری برای کنترل مهاجرتهای داخلی برنامه ریزی کردند ولی شکل گیری و توسعه شهرها در  بیشتر اقدامات سازمان های مسئول با شکست مواجه شد (5).
  • با این ناکارایی بخشهای مختلف در مسیر تحولات کالبدی قرار گرفته و دست خوش تغییراتی گاه سطحی و یا بنیادین می شوند.
  • می‌توان گفت تجزیه و تحلیل SWOT به عنوان ابزاری مهم در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، گاهی نقص‌هایی نیز دارد.
  • بدین ترتیب اکثر مراکز شهرستان به اضافه بعضی از شهرهای پرجمعیت ومهم و مراکز نواحی و شهرستان ها بنام شهر خوانده می شدند.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی