خلاصه ای از کتاب اقتصاد مدیریت ایوان داگلاس

بدانید که مشکل کشور کجاست و برای حل آن مسائل هم یک برنامه ای داشته باشید ولو اجمالی. مدیریت ضد فساد بر کشور حاکم باشد و یک برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشد. از جنبه داخلی انتخابات در واقع یک نوسازی در کشور است.مردم وارد میدان میشوند وارد کار میشوند و در دستگاه اجرایی کشور یک نوسازی به وجود میآید که این خیلی مهم است. مسئولان ذیربط با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانند این مسائل راحل کنند؛ شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشد. اولا دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشد. ولیکن بعضی از کارشناسان نظر دیگری دارند ومعتقدند در طرح مدیریت -واحد- شهری، تصمیم گیری و اجرای 23 وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می شود. این فرایند با در نظر گرفتن نظریههای علم اقتصاد در کنار علوم تصمیمگیری و تلفیق آنها در یکدیگر به دنبال شناخت راهحلهای مربوط به مسائل تصمیمگیری است که رودرروی مدیریت قرار میگیرند. عمده نزدیک به همه مدیریتهای کشور که هزاران مدیریت است اینها در اختیار رئیس قوه مجریه است و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است و همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس جمهور است. از همه مدیریتهای کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پر مسئولیت تر است.

امسال در ورود به قرن ۱۴۰۰، سال انتخابات است یعنی حکمرانی مبتنی بر اتکا به نفس و اعتماد به سایت businesset نفس ملی. در واقع حکمرانی وابسته و دیکتاتوری و در حقیقت انگلیسی در کشور بود. یک مقایسه کوچک و پرمعنا با هنگام ورود کشور در قرن قبلی یعنی ۱۳۰۰ اگر بخواهیم بکنیم، در سال ۱۳۰۰ آغاز دیکتاتوری وابسته رضاخان بود که در واقع کودتای انگلیسی به وسیله و به دست رضاخان بود. خیلی هم خوب است اما نباید این وسیله را اختیار دشمن قرار داد که بتواند علیه کشور و علیه ملت توطئه کند. از این امکان مردم استفاده کنند برای مردم وسیله آزادی است بلاشک. روش شناسی را می توان شناسایی راهکارها و روش های دستیابی به هدف و حل مسئله دانست که بهترین روش و راهکار را درچارچوب منابع، زمان، توامندی ها، شرایط و امکانات برای نیل به هدف و حل مسئله مدنظر قرار می دهد؛ بنابراین انتظار می رود اقتصاد شناس مدیریت با روش های متنوعی که در عرصه علوم تصمیم گیری نظیر فنون تحقیق در عملیات، اقتصاد ریاضی، اقتصاد سنجی و نظریه های فازی مطرح است، آشنا شود تا در مواقع نیاز به تناسب از این روش هابرای نیل به هدف و حل مسئله استفاده کند. 2. تکنیکهای مختلف جهت تعیین راهحل بهینه مربوط به مسئله تحت مطالعه بکار رود.

از این فضا استفاده میکند دشمن که با شیوههای روانی مشارکت مردم را در انتخابات کاهش دهد. وضعیت حمل و نقل عمومی به لحاظ کمبودها نامساعد است شهروندان به ویژه در شرایط کرونایی گلایهمند از این قضیه هستند امکان رعایت فاصله اجتماعی با توجه به حجم مسافران وجود ندارد مدیریت شهری جدید هم مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده توجه به حمل و نقل عمومی در این مدت چگونه پیش رفته است؟ در اقتصاد مدیریت تلاش می شود بین نظریه های اقتصادی با مباحث بازرگانی ارتباط برقرار شود؛ از این رو اقتصاد شناس مدیریت، با آشنایی با راهبردهای کسب و کار و بازرگانی و بهره گیری از کاربرد نظریه ها و استدلال های اقتصادی بر پایه روش ها و فنون حل مسئله و موقعیت یابی راهبردی بنگاه ها مزیت های رقابتی بالا برای آنها به وجود می آورد. در مدیریت، تصمیمگیری فرآیند تعیین بهترین راهحل ممکن برای مسئله مفروض است. مسئله امنیت کشور مسئله بسیار مهمی است. کارهای مهمی در خود مسئله اقتصاد هست.

دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظوردستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها،با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهایدستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها،بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها واتحادیه آنها اقدام قانونی بهعملآورد. به این معنا که برای رسیدن به هدف خاصی سعی در ایجاد مقررات و تکنیکهایی خاص دارد تا بتوان به کمک آنها بهترین نتایج را به دست آورد. از فضای مجازی هم حداکثر استفاده را میکنند. ما ظرفیتها و امکانات فراوانی داریم و استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه ندارد. به کسانی که میخواهند داوطلب ریاست جمهوری شوند، میگویم انتظار داریم سنگینی کار را بدانید. وضعیت کرونا در تهران بحرانی شده آمار فوتیها به شدت افزایش یافته و بسیاری از شهروندان انتظار دارند که مدیریت شهری برنامهریزیهای خود را بیشتر کند آیا شورا و شهرداری وارد اقدامات جدید در این راستا شدهاند؟ در مورد اختلافها هم باید بگویم که اختلافات و تضارب آراء به هر حال در شورا وجود دارد و مسأله خاصی نیست.

مشکل صاحب و عامل (Principal – Agent Problem): این است که ممکن است مدیران به دنبال اهداف شخصی خود حرکت کنند و این مسئله ممکن است موجب کاهش سود مالکین شود. حضور مردم موجب اقتدار کشور خواهد شد و انتخابات مظهر حضور مردم است. یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم بالا برود و الا اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت، تولید شکست میخورد. این که میگویند رئیس جمهور قدرت اجرایی ندارد صحیح نیست. قدرت خرید مردم نکته بسیار مهمی است. ». بر اساس این نظریه هر بنگاه سعی در حداکثر کردن سود خود دارد؛ اما نظریه بسیار کلی است و در مواردی نظیر حالتی که بنگاه با مسئلهای مواجه است که درگیر عوامل پویای مهمی است و درحالیکه ریسک وجود دارد، کاربرد محدود دارد. دارای عملکرد انقلابی و جهادی باشد یعنی با عملکرد اتوکشیده و اینها نمیشود کار کرد برای یک کشوری با این همه مسائل اساسی که در کشور وجود دارد. بله امکانات دفاعی مهم است و در این شکی نیست اما بیش از همه اینها مردم یک کشورند، ملتند که اقتدار میدهند.

همه کشورهای دنیا فضای مجازیشان را مدیریت میکنند ولی ما افتخار میکنیم که آن را ول کردیم! اقتصاد مدیریت که بهمنظور حل مسائل مدیریتی، نظریههای علم اقتصاد و علوم تصمیمگیری را به کار میبرد و آنها را گسترش میدهد. نامزدهای انتخاباتی ببنید آیا توانایی مدیریت مجموعه اجرایی کشور را دارند یا خیر، سپس وارد رقابت انتخاباتی شوند، مشکلات را بشناسند و برای آن راه حل داشته باشند. بهطورکلی، قیدهای متعددی فعالیت بنگاه را محدود میکنند، به همین جهت تکنیکهای بکار رفته برای تحلیل بسیاری از مسائل بنگاه «تکنیکهای بهینه یابی مقید» هستند؛ مثل برنامهریزی خطی. مسائلی که مدیران در بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و انتفاعی و نیز بنگاه های اقتصادی بخش عمومی و غیر انتفاعی روبه رو هستند. نقش تعیینکننده بنگاههای اقتصادی در پیشرفت کشورهای غربی و کمک آنها به افزایش سطح رفاه جامعه، تأییدکننده نقش پراهمیت بنگاهها در جامعه است. جوانها را به عنوان حرکت عمومی کشور بشناسد و به آنها اعتماد کند.

اقتصاد کلان،مطالعه رفتار کل مولفه های اقتصادی جامعه است که اجزای بخش های آن را خانوارها،بنگاه های اقتصادی ، دولت و در نهایت بخش بین الملل شکل می دهد. در سال ۹۹ آنچه را که هدف بود و جهش تولید نامیده شده بود به صورت کامل صورت نگرفت ولیکن از حق و انصاف نباید گذشت. در بخشهای مهمی تولید پیشرفت پیدا کرد. ما ورودمان در این قرن یک تفاوت به این مهمی دارد. مبارزه با فساد هم برای پشتیبانی از تولید خیلی مسئله مهمی است که بایستی کانالهای فساد و مجاری فساد به کلی بسته بشود. برنامه ریزی تولید و تعیین حجم تولید و تنظیم سطح قیمت ها، توانمندی و هوش رقابت، طبیعتا به وضعیت تولید ناخالص ملی، درآمد ملی، سرمایه گذاری ملی، پس انداز ملی و نظیر آنها بر میگردد؛ به هر حال متغیرهای اقتصاد کلان بر رفتار متغیرهای اقتصاد خرد تاثیر میگذارند. اساسا اقتصاد کلان به مبحثی از علم اقتصاد اطلاق می شود که به مطالعه رفتار و کردار کل انسان ها وسازمان هایی می پردازد که درخدمت تولید، توزیع و مصرف قرار دارند. نظریه های اقتصادی معمولا به دو بخش بنیادی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شود. اقتصاد مدیریت درواقع کاربرد نظریه های اقتصادی و روش شناسی برای حل مسائل تصمیم گیری است و روش شناسی نیز شناسایی و انتخاب راهکاری از میان راهکارها در چارچوب منابع، زمان، توانمندی، شرایط و امکانات برای دستیابی به هدف ها و حل مسائل تصمیم گیری است.

این بگو مگوها در شورا طبیعی است البته من همین هم ندیدهام و فقط شنیدهام تنها میتوانم بگویم که اختلاف نظر حائز اهمیت و جدی در کار نبوده است. از نظر وجهه خارجی هم انتخابات و حضور و مشارکت مردم نشان دهنده اقتدار ملی است. کل این مسئولیت ها و وظایف به همراه بودجه های آن در اختیار شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد چرا که دولت نمی تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و در نتیجه هزینه بالا و بهره وری پایینی برای مردم و دولت دارد . برداشت از قوانین برنامه سوم وچهارم توسعه ،مدیریت واحد شهری بوده است ولیکن متاسفانه مقاومت تعدادی از دستگا ه های اجرایی و آماده نبودن زیر ساختهای لازم در شهرداری ها برای تحقق مدیریت واحدشهری و عوامل دیگر مانع از تحقق این برنامه هاشد، به همین دلیل در برنامه پنجم ماده 173 جایگزین و به جای مطرح کردن مدیریت واحد شهری بحث “مدیریت هماهنگ شهری” گنجانده شد.

ریسک در تحلیل اقتصادی ریسک بهعنوان «خطر بالقوهای تعریف میشود که زیانبار است» و در کسبوکار این زیانبار بودن به معنی متضرر شدن است. وارد سال ۱۴۰۰ شدیم و با نگاه عرفی وقتی نگاه میکنیم این ورود در قرن جدید محسوب میشود ولو به لحاظ دقت محاسباتی اینجور نباشد اما عرفا میگویند وارد قرن جدید شدیم. یا از روی بیمسئولیتی گفته میشود یا از روی بیاطلاعی یا خداینکرده غرضورزی در کار است. تعداد مرگهای کرونایی که قبل از آغاز پیک جدید بین 30 تا 35 متوفی بود که این عدد در حال حاضر افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده است. همانطور که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز اعلام کرده هماهنگیهای لازم جهت ابلاغ حکم علیرضا زاکانی انجام گرفته است و منتظر هستیم که ابلاغ حکم ایشان نهایی شود. شنیده ها حکایت از احتمال انجام تحقیق و تفحص از مدیریت شهری حناچی دارد. مدیریت یکپارچه شهری چیست؟ بخش دوم سازو کاری که در تعریف اقتصاد مدیریت معرفی شد، روش شناسی است. نظریه های اقتصادی در بخش علم تلقی کردن اقتصاد جای می گیرند؛ در حالی که بخش دیگر اقتصاد، نظام اقتصادی است.

اینها را باید شما بدانید که در کشور چه خبر است و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیرد. مسائل اصلی کشور را بشناسید. در دنیای واقعی اکثر تصمیمات اصلی مدیریتی در شرایط عدم اطمینان گرفته میشود. یکی از مهمترین خصلتهای موردنیاز برای مدیر، توانایی وی در تصمیمگیریهاست و در اینجاست که اقتصاد مدیریت بهعنوان ابزاری برای کاربرد نظریهها و روشهای اقتصادی در بازرگانی و تصمیمات اداری در فرآیند تصمیمگیری مدیران ظاهر میشود. وجود عدم اطمینان در مسائل تصمیمات مدیریتی و مخاطره (ریسک) توأم با آن باعث میشود که مفهوم مخاطره و تحلیلهای مربوط به آن در اقتصاد مدیریت موردبحث قرار گیرد. این یکی از مهم ترین خصوصیاتی است که بایست در رئیس جمهور وجود داشته باشد. این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته شود. قطع دست واسطهها هم در تولید مهم است. واسطهها قیمتها را بالا میبرند. در نظام اقتصادی، دولت ها، مدیریت اقتصادی جامعه را در دست میگیرند. 1. روابط اقتصادی باید به شکلی که برای تحلیل مناسب باشند، بیان شوند؛ معمولاً به شکل ریاضی. کتاب مهارت حل مساله و تصمیم گیری به عنوان منبع درس مهارت حل مسله و تصمیم گیری تدوین شده تا برای تدریس واحدهای درسی مرتبط در دانشگاه های مختلف مناسب باشد و علاقمندان دیگر نیز بتوانند بعنوان مطالعه ی آزاد در مبحث مهارتهای زندگی و موفقیت نیز بهره ببرند.

به طور کلی افق زمانی کاربرد اندیشه های مطرح در اقتصاد خرد، کوتاه مدت است و برای تعمیم آن به بلند مدت، به اقدامات بنیادی نظریه های اقتصاد کلان نیاز است. تعامل بخش های چهارگانه اقتصادی در اقتصاد کلان آن چنان وضعیت فراگیری به وجود می آورد که علاوه بر جلب بسیاری از نظریات افراد، تاثیر بارزی بر زندگی آحاد تشکیل دهنده جامعه اقتصادی می گذارد؛ ازاین رو حوزه فعالیت و سازو کارهای اقتصاد کلان، به علت فراگیری، به افق زمانی بلند مدت بسط می یابد و سایه خود را بر ساز و کارهای متغیرهای اقتصاد خرد و پهن می کند. زمینه های گسترده روش شناسی کمی اقتصاد مدیریت مهارت های خاص مدل سازی و بهینه یابی را هدف قرار میدهد؛ از این رو مدل سازی در وضعیت های پیچیده ای که در بررسی و تحلیل مسائل مدیریت به وجود می آید، بخش حساس این رشته علمی ( اقتصاد مدیریت) را شکل می دهد. اقتصاد مدیریت،حقیقت بسیاری از نظریه های اقتصادی را با کاربردی کردن آنها جهت هدایت مسائل و شرایط واقعی بنگاه های اقتصادی نشان میدهد.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی