بانک اطلاعات مدیریت شهری کشور آلمان

در این میان سهم آلمان، کسب رتبه ۱۴ با امتیاز ۶.۷ از ۱۰ در حوزه رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری است. طبق شاخصی که برای حفظ وضعیت آبوهوا توسط سازمان مستقل محیطزیست «دیدهبان آلمان» (Germanwatch) منتشـر شـد، آلمان رتبه دوم را در جهـان کسب کرده است. کمترین فضای خیابان، مختص به خودروهای شخصی است که در این فضاها نیز کمتر خودرویی دیده میشود. به نقل از اداره فدرال آمار آلمان، بر اساس سرشماری سراسری که در سال ۲۰۱۴ انجام شده است، جمعیت این کشور حدود ۸۲ میلیون نفر است. بر اساس نظرسنجیها حدود ۹۰درصد آلمانها با علاقه شخصی به جداسازی زبالهها میپردازند. افزون بر آن، شمار جمعیت در این شهر برخلاف دیگر نقاط شرق آلمان، رو به رشد است. در این شهر خبری از ترافیک نیست. این فناوری جدید به مدیران بخش حملونقل ترافیک امکان میدهد قبل از مواجه شدن با ترافیک واقعی، فضاهای خاصی را برای اتخاذ شیوههای گوناگون حملونقل، به بوته آزمایش بگذارند و از طراحیهای مختلف برای یک خیابان، استفاده کنند و در نهایت با توجه به برایندهای بهدست آمده، بهترین گزینه را برای اجرای واقعی، انتخاب کنند. استراتژی تلفیق و ترکیب: طراحان شهرسازی در شهرهای وین و مونیخ، با مد نظر قرار دادن استراتژی تلفیق و ترکیب، فرایند تسهیل ترافیک را با فرایند برنامهریزی حملونقل عمومی تلفیق کردهاند.

بیشترین زمان اوقات فراغت آنان در کنار استفاده روزانه از تلویزیون، رادیو و مطالعه روزنامه، به ورزش میگذرد. حدود ۱۵ میلیون از ۳۵ میلیون منزل مسکونی در آلمان را مالکان آنها مورد استفاده قرار میدهند. برلین از نظر گردشگری، مقام بالایی در میان شهرهای دیگر آلمان دارد اما از نظر اقتصادی، از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست. به گفته ITB (بزرگترین بازار مکاره گردشگری جهان)، برلین ارزش یک بار سفر را دارد. یونسکو، یکی از معادن زغالسنگ این منطقه را بهعنوان میراث فرهنگی جهان ثبت کرده است. در منطقه روهر آلمان در غرب این کشور، مسیری ۴۰۰ کیلومتری وجود دارد. امروزه قایقها و کشتیها متناسب با این کانال میتوانند از منطقه راینلند بهراحتی به برلین بروند. در برلین خبری از برجساز و بسازوبفروشها نیست. تمام نهالها در این شهر توسط حفاظهای آهنی، به گونهای محصور شدهاند تا توسط جسم خارجی از بین نروند. در این شهر، خیابانی است به نام افسانه که به هشت پارک طبیعی و چندین روستا منتهی میشود. در حال حاضر ۱/۹۶ میلیون نفر دانشجو در مؤسسههای آموزش عالی تحصیل میکنند که از این تعداد ۴۸ درصد زن هستند. در آلمان حدود ۲۱ درصد از پستهای مدیریتی، در اختیار زنان و از هر ۳ مدیر آلمانی، یکی زن است.

در این کشور نحوه ایجاد BID در قوانین ۱۶ ایالت از ایالتهای این کشور ارائه شده است. درآمد شهرداریها از کمکهای بلاعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسهیلات بانکی و در مواردی، از منابع دیگر، تأمین میشود. از سوی دیگر، شهرداریها نیز قرارداد بست که بعد از جمعآوری، در ازای قیمت ناچیزی، کیسهها را در اختیار آنها بگذارند. در چراغهای راهنمایی شهرهای آلمان، علاوه بر تصویر انسان، تصویر دوچرخه نیز وجود دارد که نشان از اهمیت دوچرخهسواری در این شهرهاست. در برلین به دلیل پایتخت بودن علاوه بر دولت محلی، یک دولت ایالتی نیز هست و دارای موضوعات مجزایی است. قدرتهای نسبی آلمان را میتوان در سرمایهگذاری، برنامههای دولت و شرایط چارچوب کاری سیاسی و وضعیت زیربنایی فیزیکی آن کشور، مشاهده کرد. آلمان از سالیان دور، سیاست حفظ شرایط اقلیمی و محیطزیست را در چـارچوب و همـراه بـا فعالیـت پایـدار اقتصـادی، تعقیـب مـیکند؛ این سیاست، یک راهبرد دوگانه جهت افزایش بهرهوری از انرژی و منـابع آن و گسـترش هـم زمـان استفاده از انـرژیهـای تجدید شونده و مواد خام جایگزین شونده است. دبیرخانهای کـه نظارت بر اقدامات اجرایی برای تحقق اهداف پیمان شرایط اقلیمی سازمان ملل متحد را بـه عهـده دارد، در شـهر بـن در آلمـان مسـتقر است.

جنبههای انتقال دانش و تکنولوژی، آزاد بودن بازار داخلی و زیربنایی تجاری به طور عمده برحسب تأثیر آنها بر روی توسعه و ایجاد توسعه در شرکتهای جدید و در حال رشد، خنثی ارزیابی میشود. آلمان ۱۶ ایالت دارد که برلین یکی از بزرگترین ایالتهای آن است و دولتهای ایالتی، انجام سه وظیفه حکومتی را به طور کامل بر عهده دارند. با توجه به نمونهای که در کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفت میتوان پی برد که وجود شهرکهای رشد کسبوکار یا همانBIDها میتواند موجب افزایش کارایی در باززندهسازی بافتهای فرسودهای شوند که تا قبل از آن به دلایل مختلفی به فراموشی سپرده میشد که مهمترین و ریشهایترین آنها نبود یک مدیریت واحد و منسجم برای بروز عملکرد لازم میباشد. به هیچ وجه زباله یا آشغال، نخاله ساختمانی، جعبههای میوه، کارتن، آب دهان و ته سیگار، روی زمین انداخته نمیشوند. ، اولین گام را برای تفکیک زبالههای با ارزش برداشت و با چاپ برچسب سبزرنگی روی اجناس و بستهبندیهای قابل استفاده، از مردم خواست تمام محصولات و بستهبندیهایی که این آرم را دارند پس از مصرف در این کیسه زبالهها بریزند. افراد خصوصی در همین زمان، سرمایهگذاری بر روی شروع کسبوکارها را بهعنوان سرمایهگذاریهای سودآور، اتخاذ کردهاند. شماری از اقتصاددانان «واحد اطلاعات اقتصادی (EIU)» بر اساس سطح درآمد سرانه و هزینههای سبد خانوار، سطح دسترسی به کالاها و خدمات مناسب و با کیفیت و خدمات بهداشت و درمان ۱۱۰ کشور جهان را در سال ۲۰۱۴ رتبهبندی کردهاند.

در برلین، مشاغل مزاحم وجود ندارد و به هیچ عنوان صدای بوقی را نمیشنوی. در آلمان بیش از ۷ میلیون خارجی، حدود ۹ درصد جمعیت زندگی میکنند که در میان خارجیها اتباع ترکیه با ۱/۸ میلیون نفر، بزرگترین گروه را تشکیل میدهند. به این ترتیب، اشتوتگارت را خلاقترین شهر آلمان لقب دادهاند. لوفتهانزا در دنیا به سرویسدهی و امنیت، معروف است. تراکم جمعیت در برلین، ۳/۸ هزار نفر در یک کیلومترمربع است. به طور متوسط، درآمد ساکنان اینگولاشتات، سالانه ۵۰ هزار یوروست. اقتصاد این شهر با نام شرکتهای شرینگ و فیلیپموریس به خود میبالد. در این رابطه، کشورهای دارای سرمایهگذاران قدیمیتر، بزرگتر و مؤثرتر، وضعیت بهتری در این طبقهبندی دارند. این فدراسیونها میتوانند در برخی مسائل، مستقل عمل کنند. کمپانی خودروسازی «BMW» یکی از این نمونههاست. از همین رو در آلمان، در حکومت ملی و محلی، مردم مؤثرند. حدود یکسوم از کل قدرت خرید آلمانیها در اختیار افراد بالای ۶۰ سال است.

با این همه پایتخت آلمان به دلیل داشتن محیطی خلاقانه، تبدیل به مکانی ایدهآل برای صنعت اینترنت و کامپیوتر شده است. جداسازی زبالههای خانگی، امری بسیار مهم برای مردم آلمان است. البته شکی نیست که این بحث برای آنها بسیار مهم است. از جمله برنامههای مهم یو سی ال جی که هر دو سال یک بار برگزار میگردد اهدای جایزه بینالمللی گوانگژو برای خلاقترین و بهترین نوآوریهای شهری است. شهرداران: در سیستم مدیریت شهری آلمان نیز سه مدل در شیوه کار و قدرت و اختیارات شهرداران وجود دارد که البته با تفاوتهایی چند، شبیه همان سه مدل آمریکایی است؛ یعنی مدل شهردار- شورا، مدل اداره شهر توسط کمیسیونرها، مدل اداره شهر توسط مدیر، هر سه مدل با تفاوتهایی در آلمان نیز وجود دارد. بیشتر هزینههای مصرفی خانوارها در آلمان، مربوط به مسکن است که جابهجایی، تغذیه و اوقات فراغت، ردههای بعدی را تشکیل میدهند.گرایش بیشتر آلمانیها، به کار پارهوقت است که هر روز تعداد شاغلان پارهوقت، افزایش مییابد. اغراق نیست اگر ادعا شود که در هر آپارتمان حداقل چهار مترمربع به محل جمعآوری زباله اختصاص دارد. تجربه سفر به کشور آلمان، مقرراتیترین مردم جهان، در حالی مهیا شد که این کشور را فقط از طریق فیلمهای سینمایی و سیاست میشناختم.

حرکت خودروها در بزرگراهها و خیابانها بسیار روان است و بیشتر از خودرو، دوچرخهسوارانی دیده میشوند که در خطوط مخصوص به خود در حال حرکت هستند. بیشترین فضای خیابانها مختص به پیادهروهایی است که با کفپوشهای مناسب به گونهای ساخته شدهاند تا با پیادهروی در این خیابانها به پا و کمر آسیبی نرسد. خیابانها و معابر برلین، بسیار تمیز است. برلین، شهر گرانی است و بهعنوان یکی از شهرهای زیبای دنیا، قیمت تمام اجناس در آن، بسیار بالا است. سیستم فاضلاب به طور کامل در تمام شهر برلین وجود دارد. آلمان، مقام متوسط را در میان کشورهای مورد ارزیابی داراست و از این نظر، معایب قابلذکر و مزایای قابلتوجهی ندارد. برنامههای ارتقای ایالتی، مثبت ارزیابی شده و از طریق یک آگاهی سیاسی در تمام سطوح دولت و تعهد سیاسی، افزایش یافته و برای شرکتهای جدید و در حال رشد، شکل گرفتهاند. در مورد برنامههای ارتقای مؤسسات ایالتی، کارشناسان، وضعیت آلمان را بالاتر از حد متوسط، ارزیابی میکنند و در رده سوم میباشد. طرح توسعه جامع: شهرداری شهر مونیخ با همکاری شرکت خودروسازی BMW، اقدام به انجام تحقیقاتی برای بهبود و ارتقای سطح زندگی شهروندان این شهر کرده است. لازمه این امر، حمایت از توسعه نـوآوری در فنـاوریهـای بخـش انـرژی، هـم در بخش تولید و عرضه؛ مانند نیروگاهها و انرژیهای تجدیدشونده و هم در عرصه تقاضا؛ یعنی جایی که انرژی مصرف میشود؛ مانند لوازمخانگی، خودرو و ساختمانسازی میباشد.

عوامل منفی با سایر کشورها شامل وضعیت آموزشی در مدارس، دانشگاهها و جاهایی که آنها با مهارتهای کارآفرینی ارتباط برقرارمیکنند و همچنین شامل هنجارهای اجتماعی و فرهنگی نیز میباشند. ساکنان شهر برلین با وجود فضای سبز فراوان، گلدانهای گل را نیز در مجاورت خانههای خود قرار دادهاند تا شهر سبزتر از آنچه که هست دیده شود. مثال روشنی که میتوان در این مورد آورد، شیشههای نوشیدنیها است. ۲۳ می سال ۲۰۰۸ یک گروه متشکل از خبرنگاران، مدیران شهری و تشکلهای غیردولتی، به دعوت مؤسسه ایفاد اداره امور فرهنگ و ارتباطات دایره روابط فرهنگی و رسانهای با آفریقای شمالی، خاورمیانه، افغانستان و ایران برای آشنایی با «خودگردانی در شوراهای شهری و روستایی و اشتراک شهروندان» راهی سه شهر کشور آلمان؛ برلین، کلن و اسن شدند. درآمدهای مالیاتی نیز منبع درآمدی برای شهرداریها هستند. BIDها تلاش میکنند خلاء موجود در زمینه نارسایی خدماترسانی شهرداریها را پر کنند. دورههای انتخاباتی در ایالتها متفاوت است. اگرچه با وجود تلاشهای فراوان، میزان سفرهای عبوری و شهروندانی که با پای پیاده از مبدا به مقصد میروند همچنان ثابت مانده است. این شهر و روستاهای کوچک آن، در مسیری ۲۸۰۰ کیلومتری، از جذابترین مسیرهای گردشگری آلمان به شمار میروند. در حال حاضر، ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ، در انجمن بازیافت زباله آلمان عضو هستند.

این امر گواه اهمیت شهرداریها در ساختار این کشور است. در آلمان، مدت مأموریت شهردار ممکن است تا ۱۲ سال به درازا بکشد و به همین دلیل نگرانی و دغدغهای برای انتخاب مجدد ندارد و از این نظر نیز خود را دست کم به صورت مستقیم، پاسخگوی مردم نمیداند. یاکوب و ویلهلم گریم، افسانههای جاودانه فراوانی برای کودکان خلق کردهاند. در این محدودهها مالیاتهای ویژهای نیز اعمال میشود که برای مدیریت BID مورد استفاده قرار میگیرد. پس به طور کلی میتوان اذعان نمود که آلمانها خود را قهرمان محیطزیست جهان میدانند. شهرها یکی بعد از دیگری از سیستم دوآل خود را جدا میکنند و با ارائه فقط دو سطل به شهروندان، به مردم یاد میدهند که از آنچه تاکنون در مورد تفکیک زباله آموختهاند بگذرند و آشغال را بهطور درست و قابلاستفاده در دو سطل مورد نظر بریزند. بخش تولید ۲۴/۴ درصد از نیروی کار را در خود دارد که در حوزههایی نظیر شیلات، کشاورزی و جنگلداری، مشغول هستند. از لحاظ تئوری و قانونی، همه آلمانیها ملزم به رساندن زبالههای خاص؛ مانند باطری و مواد شیمیایی، به مراکز بازیافت هستند واگر کسی این کار را نکند مرتکب جرمی اداری شده که البته در عمل به ندرت در این مورد، پیگیرد قانونی رخ میدهد.

شهرداری فقط به چهار ساختمان اجازه ساختوساز در طبقات بالا را داده که این ساختمانها در حاشیه شهر قرار دارند و کاربری این ساختمانها فقط برای ساخت هتل است. در این شهر، سطلهای زباله مکانیزه وجود ندارند؛ سطلهای بزرگ مکانیزه جمعآوری زباله، داخل ساختمانها و ادارات قرار دارند تا چهره شهر زیبا بماند و مأموران جمعآوری زباله، سطلها را از داخل ساختمان خارج و پس از شستوشوی مجدد در جای مخصوص خود در داخل ساختمان بازمیگردانند. از این رو شهرداریها در آلمان برای حفظ محیطزیست و حیات شهری، اقدام به جمعآوری زباله و بازیافت آن میکنند. از تمام مشکلات که بگذریم شهرداریها به این فکر افتادهاند که خودشان مستقیم وارد تجارت زباله شوند؛ زیرا جمعآوری زباله، دیگر برای شرکتهای جمعآوریکننده، به دلیل بحران مالی جهانی، سودی به همراه نداشته و سود زباله خشک نیز به شدت کاهش یافته است. زندگی هر ولفسبورگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فولکسواگن وابسته است. تبلیغات شهری در برلین بیشتر مربوط به نمایشگرها، یا به اصطلاح تلویزیونهای شهری است. در تعریف اقتصادی، به مواد خام؛ مثل نفت که منبع طبیعی دارد مواد خام اولیه و موادی که از بازیافت زباله حاصل میشوند مواد خام ثانویه یا درجه دوم گفته میشود.

زیرساختهای شهری خوب و استاندارد بالای زندگی، این شهر را که پایتخت ایالت بایرن است، بار دیگر به صدر ردهبندی سایت businesset آورده است. اینگولاشتات که در ایالت بایرن واقع شده، نه تنها به دلیل قدرت اقتصادی قابل توجه، بلکه به دلیل روند رو به رشدش در سالهای اخیر توانسته به جایگاه درخور توجهی در ردهبندی شهرهای آلمان برسد. سالهاست که مونیخ در ردهبندی شهرهای آلمان از نظر رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهترین جایگاه را از آن خود میکند. مونیخ، این جایگاه را بیش از همه، مدیون شرکتهای صنعتی فراوان و موفقی است که این شهر را بهعنوان محل استقرار خود قرار دادهاند. این کشور همچنین بزرگترین اقتصاد اروپا و جایگاه چهارم تولید ناخالص داخلی (نرخ تبدیل ارز) و پنجمین تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید) را در جهان دارد. همچنین در قوانین شهرداریهای این کشور نیز قوانین مربوط به BID مطرح شده است. مناطق اطراف «تگرنزه» نیز به داشتن غذاهای اشتهاآور در آلمان معروفند.

برلین با ۹ خط مترو، ۳۷۰ خط اتوبوس، تراموا، قطار شهری و تاکسی، از نظر حملونقل عمومی، در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد؛ هر دو دقیقه یک بار، اتوبوس وارد ایستگاه میشود و میان ساکنان برلین، استفاده از حملونقل عمومی به طور کامل نهادینه شده است و این موضوع را میتوان از شلوغی واگنهای مترو، اتوبوسها و ترامواها مشاهده کرد. هم اکنون در آلمان، هر واحد مسکونی، احتیاج به فضای جداگانه برای قرار دادن حداقل پنج سطل (پیت) بزرگ آشغال دارد. هر روز، دستگاهها و روشهای تازهتری برای بازیافت زباله وارد بازار میشوند. در میان نمایشگاههای متفاوتی که هر چند وقت یک بار در آلمان برگزار میشود نمایشگاهی وجود دارد به نام «نمایشگاه اقتصاد زباله». شهرهای گلزنکیرشن، اوبرهاوزن و دویسبورگ که در منطقه «رور» در ایالت نوردراین وستفالن واقع شدهاند با نرخ قابل توجه بیکاری و نیز بدهی بالا، دست و پنجه نرم میکنند و در ردههای پایین فهرست موفقترین شهرهای آلمان تکیه زدهاند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان، مشارکت مردم (یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت) را به صورت اجباری در آورده است.

مدت مأموریت مدیران شهر ممکن است ۶ ، ۸ یا حتی ۱۲ سال باشد که نسبت به مدت مأموریت مدیران آمریکایی، طولانیتر است. نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط دویچهوله نشان میدهد که شهرهای موفق آلمان به لحاظ اقتصادی، بیش از همه مدیون صنعت خودروسازی هستند. به جز برلین، تنها شهر شرقی آلمان که توانسته به جمع ده شهر موفق راه یابد، لایپزیگ است. فرودگاهی که در آن، چهرههای تمام ملیتها مشاهده میشود. با هواپیما از فرودگاه فرانکفورت تا شهر برلین، یک ساعت راه است؛ فرودگاه فرانکفورت، یکی از بزرگترین فرودگاههای اروپاست که ۴ روز تمام باید در این فرودگاه بود تا بتوان از تمام قسمتها دیدن کرد. جوانان این شهر، از چشمانداز شغلی خوبی بهرهمندند؛ به ازای هر ۱۰۶ فرصت کارآموزی در فرانکفورت، تنها ۱۰۰ متقاضی وجود دارد. از این لحظه، زباله هر روز باارزشتر شد و مشکلات مصرفکننده را نیز هر سال چند برابر کرد. در آلمان، شهر هامبورگ، اولین شهری بود که با بهرهگیری از ایده BID قانون تقویت بازارچههای خردهفروشی را تدوین و از سال ۲۰۰۵ اجرا کرد. این برنامه در فاصله روزهای ۲۷ تا ۲۸ نوامبر به همراه نشستها و برنامههای آموزشی در شهر گوانگژو چین اجرا شد و برترین ایدههای شهری که در جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی شهر مؤثر بودهاند، بررسی و طرح گردیدند.

در برلین علاوه بر خطوط دوچرخهسواری، جایگاههای مخصوص پارک دوچرخه و قفل آن تعبیه شده که البته محل قفل دوچرخه در شکل و ابعاد گوناگون، طراحی شده است. در این شهر فقط نیم ساعت در صبح و نیم ساعت در بعدازظهر، ترافیک است، آن هم در زمان آغاز به کار و تعطیل شدن مدارس و ادارات. ۵ میباشد. پس از جنگ جهانی دوم که آلمان آغازگر آن بود، این کشور به دو بخش آلمانغربی و آلمانشرقی تقسیم شد و دیوار برلین، شهر برلین را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد. برای مثال در دو ایالت باواریاوبادن و ورتمبروگ، سیستم شهردار پرقدرت حاکم است؛ در این سیستم به نظر میرسد که شهردار پرقدرت آلمان از شهردار پرقدرت آمریکایی، نیرومندتر است. این نکته در مورد آلمان نیز صادق است؛ زیرا حکومتهای محلی از استقلال بیشتری برخوردار هستند. در آلمان، فرزند بسیار کم است؛ به طور متوسط میزان موالید ۱/۴ فرزند به ازای هر زن است؛ یعنی ۱۴ درصد زیر ۱۵ سال و ۱۹ درصد بالای ۶۵ سال هستند. آلمانیها علاقه زیادی به حضور در انجمنها و تشکلهای غیردولتی دارند؛ بهطوری که ۷۰ درصد آلمانیها بالاتر از ۱۴ سال به طور فعال در گروهها، انجمنها یا سازمانها حضور دارند.

در نوع سوم، از طرف مجلس، یک نفر بهعنوان مدیر شهر انتخاب میشود. اشتفان هارمنیگ (Stephan Harmening)؛ مدیر انجمن بازیافت زباله در آلمان میگوید: «گاری آشغالی، تبدیل به تجارتخانه پیشرفتهای شده است. در این کشور ۱۶هزار شهرداری وجود دارد. کشور آلمان، بهعنوان کشوری توسعهیافته دارای ۱۶ ایالت است که جمعیت آنها بین ۷۰هزار نفر تا ۶/۱۷ میلیون نفر هستند. هر ایالت از «گماینده»های مجزایی که همان شورای شهر هستند، تشکیل شده و هر حزب با تصاحب بیشترین کرسیهای نمایندگی ایالت خود، چند گزینه را به مردم معرفی میکند و مردم از بین گزینههای انتخاب شده، یک نفر را بهعنوان شهردار شهر خود انتخاب میکنند. ما پیشبینی میکنیم به مرور زمان، هر چه کیفیت بازیافت بهتر شود، این شکاف نیز کمتر میشود. مسیر دسترسی به این قصر، از رویاییترین و رمانتیکترین مسیرهای گردشگری است. مسیر خانههای قدیمی: در شهر «لیمبورگ آن» در «لاهن» آلمان، خانههای قدیمی که به سبک زیبایی نوسازی شدهاند، در کوچههای تنگ و پیچدرپیچ، فضایی خاطرهانگیز از گذشتگان دور آلمان را تداعی میکنند. مسیر دامنههای آلپ: دامنههای آلپ، مسیری ۴۵۰ کیلومتری در اختیار گردشگران قرار داده است.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی