آقای رئیسجمهور در گام دوم انقلاب به داد «مدیریت

در آمریکا رفتار مدیران نسبت به نیروی کار وحتی مدیران رده های پایین تر شدید ومبتنی بر سلسله مراتب اداری است. شهرداری کرمان مکلف است ذیل مفاد کلیه قراردادهای خود، مفاد و ابزارهایی را تعبیه نماید تا طرفهای قراردادهای شهرداری نسبت به عدم مغایرت قراردادهایشان با کلیه مفاد این مصوبه قرار نموده و خیار فسخ یکطرفه آن قراردادها را در صورت کشف مغایرت ذکر شده، در اختیار شهرداری قرار دهد. ماده ۸- دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشتههای هفتگانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعم از اصلی با مرتبط و در هر پایه که همزمان در شهرداری کرمان و واحدهای تابعه، تحت هر عنوان مسئولیت بررسی با تأیید نقشه با امور مربوط به کنترل ساختمان را بر عهده دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیتهای مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن در محدوده منطقه محل خدمت استفاده کنند. در سال 1980، تولید ناخالص ملی ژاپن، درسومین رده جهانی قرار داشت اما این کشور با استفاده. ماده ۱۳- در راستای پیشگیری از منع به کارگیری بستگان، شهرداری کرمان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این مصوبه، فهرست مشخصات نام و نام خانوادگی، سال تولد، مدارج تحصیلی، متولیت (تاریخ انتصاب و محل خدمت و نوع استخدام)، احکام سرپرستی، سوابق شغلی، سوابق کار در شهرداری، مبلغ حقوق مندرج در احکام کارگزینی شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان را به طور کامل و به صورت برخط منتشر نموده و مستمرا به صورت ماهیانه به روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد.

صاحب کار ، به مدیر شرکت تامین کننده قطعه اطلاع می دهد . در بخش کسبوکارهای اقتصادی هم متأسفانه چه در واحدهای صنعتی یا صنفی کشور چنین الزامی برای اخذ گواهینامه حرفهای مدیریت وجود ندارد درحالیکه هماکنون میلیاردها تومان دارایی و دهها هزار نفر نیروی کار در بیمارستانها، دانشگاهها، مدارس، شهرداریها و فروشگاهها برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار نیاز به مدیران حرفهای دارد و نه مدیران موروثی و محفلی که عامل بسیاری از نابسامانیهای بنگاهها هستند. ج- هدیه: هرگونه خدمات، تسهیلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز با حق مالی یا غیرمالی با کارکرد هدیه (فارغ از اسم و عنوان آن) که به افزایش دارایی با رفاه دریافت کننده هدیه یا بستگان با شرکای او منجر میشود یا از کاهش دارایی ایشان جلوگیری نماید. وی ادعا كرد كه این فلسفه نگاهی تحریف آمیز به موقعیت واقعی است و این افسانه (فلسفه غالب) توسط صاحبان شركتهای ژاپنی عنوان شده است. تبصره ۳- شهرداری کرمان مکلف است فهرست تمامی افراد مشمول این ماده و تبصرههای ذیل آن را به همراه پست سازمانی و محل خدمت ایشان در سامانه شفافیت منتشر کرده و به صورت ماهانه به روزرسانی نماید. تبصره – کارکنان و مدیران شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان که قبل از تصدی سمت سازمانی و عضویت شورای اسلامی شهر، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله، رابطه کاری و شغلی داشتهاند، موظف به اعلام رابطه کاری قبلی خود پس از تصدی سمت و عضویت هستند.

ج – مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شیه قضایی لازم برای پیشگیری از بروز موقعیتهای تعارض منافع و رفع با کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیتهای تعارض منافع غیرقابل اجتناب. لازم نیست همه کارکنان فرهنگ سازمان را قبول داشته باشند. ماده ۲۸ – کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان که مغایر با مفاد این مصوبه هستند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه لغو میگردند. تبصره – مدیران شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، تا یکسال پس از قطع یا اتمام همکاری نباید برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر طریقی طرف معاملات عمده یا متوسط شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان هستند، فعالیت داشته باشند. مدیران به محل پدید آمدن مشكل در كارخانه می روند تا به طور دست اول آن را مشاهده كنند. ما جمعی از اساتید دانشگاه، مشاوران و مدیران دغدغهمند حرفه مدیریت در کشور هستیم و بر این باوریم که «مدیریت» در ایران هنوز یک حرفه محسوب نمیشود، عدهای خود را ذاتاً مدیر میدانند، عدهای مزایای آن را حق مسلم خود میدانند و البته برخی هم احساس تکلیف میکنند ولی عموماً هیچ کدام احراز صلاحیت حرفهای مدیریت نشدهاند. در گام دوم انقلاب اسلامی ایران بیایید تدبیری بیندیشیم تا به حرفه مدیریت یک هویت مستقل و حرفهای ببخشیم و از تکرار سعی و خطاهای خسارت آفرین گذشته پرهیز کنیم و به صیانت از میراث مدیریت و انتقال موفق آن به نسلهای بعدی بپردازیم.

كارگر وقتی مشكلی داشت با سرپرست خود صحبت می كند تا مشكلات برای حل به بالاتر انعكاس پیدا كند . آنجا از یك كارگر معمولی تا صاحب كارخانه همه لفظ كارخانه امان را به كار می برند . آن مدیر حتی اگر با کارخانه فاصله زیادی داشته باشد خودش را در همان روز به کارخانه می رساند تا عذر خواهی وجبران کند. ماده ۱۸- اگر مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، نفع یا زیانی در موضوعات مورد بررسی در شوراها، کارگروهها، جلسات و هیئت مدیرههایی که در آن عضویت با حضور دارند، داشته باشند، باید با اعلام این موارد، حق حضور در جلسه و رای و اظهار در موضوع مربوطه را به صورت داوطلبان از خود سلب کنند. صاحب كارخانه هیچوقت لفظ كارگرهایم ، یا كارخانه ام را به كار نمی برد . داستانهای روزنامه ها بیان كننده این مسئله هستند كه چطور بچه های یازده ساله ژاپنی دست به خودكشی می زنند (مرگ ناشی از كار زیاد) و چگونه خانواده ژاپنی به دلیل شرایط كاری ، فشار، انتقــالات شغلی و سیستم های غیرمنعطف آموزشی آشكارا از هم می پاشد.

باعث امیدواری خواهد بود اگر دستور فرمایید تهیهکنندگان نامه در جلسهای به ریاست جنابعالی با هدف بررسی مفاد آن و کسب ارشاد و تصمیمگیری شایسته شرکت کنند. انشاءالله با صدور دستور شایسته به توصیههایی که تقدیم شده است در دولت سیزدهم شاهد آغاز تحول به سوی مدیریت حرفهای در ایران فردا خواهیم بود. انشاءالله این نهاد مستقل از دولت در گام دوم انقلاب ضمانتی خواهد بود برای روی کار آمدن دولتهایی کارآمد، پاسخگو و نظارتپذیر توسط مردم در آینده. با آنکه در شرکت های تولیدی ژاپن ، قسمتی وجود دارد به نام کنسا (کنترل کیفی ) ،که این قسمت نبض هر کارخانه است ، هر فردی سعی می کند کنترل کننده کار فرد قیلی باشد لذا همه سعی می کنند قطعه خوب و بی نقص ارائه دهند .کارگری که قطعه ای را تولید می کند به چشم یک خریدار به آن نگاه می کند .اگر کاری خراب شود کسی از صاحب کارش نمی ترسد بلکه چون می داند نفر بعدی که برای مرحله بعدی کار را تحویل می گیرد مجددا کنترل می کند و اگر کار ایراد داشته باشد آن را عودت می دهد، سعی می کند کار را به بهترین شکل انجام دهد . ماده ۱۶- به منظور برقراری شفافیت و عدالت در اعطای هرگونه کمک های شهرداری اعم از نقدی یا غیرنقدی و جلب مشارکت نظارتی افکار عمومی، شهرداری کرمان موظف است ذیل سامانه شفافیت شهرداری کرمان، در مورد اشخاص حقوقی فهرست دریافت کنندگان کمک، اسامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی، و در مورد اشخاص حقیقی فهرست دریافت کنندگان کمک (به جز ردیفهای ۴۱۷۰۳ (کمک ها و اعانات به مستمندان) و ۴۱۷۰۴ (کفن و دفن اموات بدون صاحب) ماده ۱۷ بودجه شهرداری)، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی را به صورت عمومی منتشر کرده و به صورت مستمر به روزرسانی نماید.

مدیریت ژاپنی علاقمند به بهبود کیفیت کارخانه ها و محیط راحت ساده و دلپذیر است زیرا معتقدند تاثیر مستقیمی بر بهره وری دارد. بازارهای آمریكا مملو از كالاهای نامرغوب ژاپنی بود. سرمایه اجتماعی آسیب دیده جامعه ترمیم نخواهد شد.

در ژاپن، مدیران از طریق نگرشهای پویا، روشهای کاری خود را توسعه میدهند. ماده ۵ – ناظران معاملات (از جمله قراردادها) نباید از بستگان طرف معامله بوده و همچنین نباید ارتباط کاری که موجب کسب منفعت میشود (مانند سهامداری، عضویت در هیئت مدیره با شوراهاء ارائه خدمات مشاوره و …) با وی داشته باشند. از طرف دیگر اکثر صاحبنظران مدیریتی آمریکایی هستند پس مطالعه شیوه های مدیریتی آنان امری الزامی است. ماده ۱۱- هرگونه رابطه استخدامی و قراردادی با کارکنان، مدیران و طبقه اول بستگان مدیران شهرداری کرمان و واحدهای تابعه اعضا و طبقه اول بستگان اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان ممنوع میباشد. تبصره – تصمیماتی که در مورد قواعد عمومی پرداخت و حقوق و دستمزد در شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان اتخاذ میشوند، از شمول این بند خارج هستند. مفاد این بند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی یا حقوقی درج شود. به آنان توصیه می گردد: «جایی بروید كه عمل باشد».

در میان عناصر مهم مدیریت ژاپنی، میتوان به وجود نگرش اشاره کرد که غربیها فاقد آن هستند. همچنین به دستگاهها با نمره مدیریتی پایینتر، پاداش عملکرد پایینتر و اختیارات هزینه کرد و مدیریتی پایینتر داده شود تا محرکی باشد برای تلاش آنان به ارتقای شاخص توانمندی مدیریت. ب- منافع شخصی با سازمانی: منافعی است اعم از بالفعل با بالقوه، مالی و غیرمالی که تماما با جزئا عاید شخص یا بستگان او یا سازمان متبوع او یا به هر طریقی به افراد با سازمان منسب به او میشود. تبصره – قبل از برگزاری هر جلسه، باید وضعیت تعارض منافع شرکت کنندگان معلوم شود و امتناع یک یا چند شخص از شرکت در جلسه به دلیل وجود تعارض منافع، به گونهای نباشد که موجب تعطیلی جلسه شده با جلسه را از اکثریت انداخته یا معلق با معوق کند. توجه به كاركنان به معنای نگرشی است كه سرپرست نسبت به كارمندانش دارد. تبصره ۲- شهرداری کرمان مکلف است ذیل مفاد کلیه قراردادهای وکالت خود، مفاد و ابزارهایی را تعبیه نماید تا طرفهای قراردادهای شهرداری نسبت به عدم مغایرت قراردادهایشان با کلیه مفاد این مصوبه اقرار نموده و خیار فسخ یک طرفه آن قراردادها را در صورت کشف مغایرت ذکرشده، در اختیار شهرداری قرار دهند، جبران خارت ناشی از فخ قرارداد نیز بر عهده وکلای طرف قرارداد با شهرداری خواهد بود.

ممکن است که این روش به بهترین تصمیم منجر نشود ولی موجب می شود تا همه، دلایل اتخاذ یک تصمیم را درک کنند و برای موفقیت آن احساس تعهد و مسئولیت نمایند. در حال حاضر در بخش دولتی علیرغم تعیین شرایط احراز عمومی مدیران هنوز بخش قابل توجهی از مدیران فاقد آن هستند و همین شرایط عمومی هم با توجه به گام دوم انقلاب نیاز به انجام بازنگریهای لازم دارد و موضوعات خوداتکایی، تابآوری و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و تناسب بین عده و ستانده دولت بهتر برقرار گردد و از حضور کارکنان در ساعات اداری بیشتر استفاده شود. YAKUZA ) حلقه های كنترل كیفیت تصمیم گیری، ارتقاء مبتنی بر ارشدیت، تحرك و جابجایی محدود درون سازمانی، بازنشستگی اجباری، استفاده از كاركنان موقت و پاره وقت و تبعیض قائل شدن علیه زنان، نمونه هایی از این رفتارها هستند. در این مقاله به منظور بررسی و كاوش مشكلات و نقاط ضعف فنون رهبری ژاپنی، مسائلــی چون: فرآیندهای تصمیم گیری، حلقه های كنترل كیفیت، ارتقاء مبتنی بر ارشدیت، جابجایی و انتقال محدود درون سازمانی، بازنشستگی اجباری، استفاده از كاركنان موقت و پاره وقت، تبعیض علیه زنان و مفاهیم روانشناختی چنین رفتار رهبری كه كمتر مورد تاكید واقع شده، مورد بازنگری قرار می گیرد.

ماده ۱۲- اقدام به استخدام و هرگونه به کارگیری طبقه اول بستگان مدیران شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و طبقه اول بستگان اعضای شورای اسلامی شهر کرمان و افرادی که در ستادهای انتخاباتی آنها متولیت داشته اند، طی دوره متولیت در شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان ممنوع است. نقل وانتقال کارمندان بین سازمانها به سهولت انجام میشود.به آموزش کارکنان با تردید نگریسته میشود. جای امیدواری است که مغفول ماندن جایگاه نخبگان در اداره کشور که مورد تأکید مقام معظم رهبری است مورد توجه جنابعالی هم قرار دارد و ستاد نخبگان کشوری به دستور شما تشکیل شد و سامانه فراخوان ملی نیز در همین ارتباط راهاندازی شد ولیکن با بررسی انتصابات اخیر در لایههای میانی دولت برای خبرگان و نخبگان کشور مجدداً شائبههایی پیش آمده است که نکند دوباره مدیریت حرفهای و مبتنی بر شایستگی جای خود را به مدیریت محفلی داده باشد و اگر مداخلات مؤثر و بهموقع انجام نپذیرد نیت متعالی حضرتعالی عملیاتی نشود.

این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری پیدا میکند که در سه دهه آینده مشاغل نوظهور در کل جهان گسترش خواهد یافت و همچنین نسلهای نوظهور تا چند سال دیگر وارد بازار کار شده و نحوه اداره کردن مؤثر این ظرفیتها و رخدادها در سه دهه آینده انقلاب فوقالعاده حیاتی خواهد بود. در این نوشتار سعی شده مطالبی به عرض برساند که در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است. موفقیت سبك رهبری ژاپنی به كسری درآمد تجاری بین ایالات متحده و ژاپن منجر شده است (كاتزنشتاین 1991). بسیاری آشكارا معتقدند اگر شركتهای آمریكایی بخواهند از روشهای ژاپنی اقتباس و تبعیت كنند، باید برای تمام مسائل خود راه علاج بیابند، كاری كه در گذشته ای نه چندان دور شركتهای آمریكایی مجبور شدند بدان دست یازند. میدانیم که مبارزه با فساد اداری مأموریت برجسته دولت شما خواهد بود اما تجربه دنیا نشان داده است که موفقیت در این مأموریت بدون شایستهسالاری، عملگرایی و ایجاد فضای شفاف برای ملت تحقق نمییابد که همگی از جنس مدیریت است. احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رویکرد همسوسازی نظام برنامهریزی با نظام اجرایی و اداری کشور و حاکم کردن روح مدیریت واحد و یکپارچه در تمام دولت.

تدوین «منشور نظام مدیریت کشوری در گام دوم انقلاب» بهعنوان یک سند بالادستی و پیشران مدیریت حرفهای در کشور بهطوریکه گواهی مدیریت به یکی از شرایط کلیدی برای احراز اهلیت دریافت تسهیلات، اخذ مجوزهای کسبوکار و تصدی مسئولیت دولتی در ایران تبدیل گردد و همچنین تشکیل کارگروه «منشور نظام مدیریت گام دوم انقلاب» سایت businesset در دولت. اما جامع ترین تعریفی که از آن میتوان کرد مدیریت یعنی بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده که از طریق برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت میگیرد. 2) نظام رینگی :”رین” یعنی پیشنهاد دادن به بالا دست وجلب نظر وی و “گی” یعنی اندیشه کردن و تصمیم گرفتن. ماده ۲۳- مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری کرمان موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه گزارشگیری و گزارشدهی به عموم مردم برای اجرای مفاد این مصوبه را راهاندازی نماید.

اما ژاپنیها اعتقادی به دفتر خصوصی ندارند. نوع مدیریتی که برگرفته از مدیریت ژاپنی است اما با فرهنگ آمریکایی تطبیق پیدا کرده است که بیشتر ویژگیهای مدیریت ژاپنی را دارد چون بعضی ویژگیهای مدیریت ژاپنی مانند تبعیض علیه زنان در فرهنگ آمریکا جایی ندارد . نوع مدیریت آمریکایی است که بیشتر ویژگیهای بوروکراسی را دارد که در آن برنامه ریزی سوگیری کوتاه مدت دارد تصمیم گیری و مسئولیت فردی و روند تصمیم گیری تند ولی بکازگیری آن کند است ساختار سازمان رسمی و دیوانسالاری است. در ژاپن کنترل ضمنی و غیر رسمی است ولی در آمریکا کنترل سریع واضح است. در ژاپن مسئولین با کارگرها خوب وصمیمی هستند وکارگرها هم از آنها اطاعت می کنند. شایسته است که توان مدیریتی دستگاهها و میزان اثربخشی آنها در تخصیص اعتبارات هزینهای مؤثر گردد بهطوریکه افزایش اعتبارات عمومی تابعی گردد از افزایش اثربخشی عملکرد دستگاههای اجرایی. مسئولین در آنجا به همه افراد توجه می كنند . کارمندان به پیشه وشغل خود وفادار هستند نه به کل سازمان پس رقابت بین بخش های مختلف سازمان اجتناب ناپذیر است. 12)جابجایی افراد بین سازمان ها سخت است. در تصمیم گیری تک تک افراد درگیر و شریک هستند.

علیرغم وجود دستگاههای نظارتی متعدد در کشور ولیکن رویکرد آنها عمدتاً از نوع بازرسی است و نه ارزیابی و ارزشیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و لذا ضرورت تشکیل یک سازوکار کارآمد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور بهطور مستقل از دولت که بر بهبود عملکرد مدیران و مدیریت دستگاههای اجرایی کشور متمرکز باشد. ماده ۲۰ – مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان، مجاز به رسیدگی به پروندههای حقوقی، حسابرسی، بازرسی و حرارتی که ذینفع پرونده، یکی از بستگان یا مدیران مافوق آنهاست، نیستند. «جناب آقای رئیسجمهور لطفاً در گام دوم انقلاب به داد «مدیریت» در کشور برسید و نگذارید قطار مدیریت کشور همچنان بدون ریلگذاری حرکت کند. الف – تعارض منافع: موقعیتی است که مشمولان این مصوبه به واسطه اختیارات، امکانات و اطلاعات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررارت برای انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفهای به آنها اعطا شده است را در راستای منافع و ارتباطات شخصی یا سازمانی خود، بستگان یا شرکای خویش به کار گرفته و منافع شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر کرمان را تضییع می نمایند. تبصره- کارکنان و مدیران شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان موظفند اشتغال به کار هر یک از بستگان خود را در شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان را اعلام نمایند.

در ژاپن تعهد به مشتریان در سطح جهانی است اما این خصوصیت در شرکتهای آمریکایی وجود ندارد. مدیریت حرفهای میتواند مصونیت حرفهای برای مدیر ایجاد کند و علاوه بر سامان یافتن انتصابات، عزل مدیران هم سامان مییابد چرا که دیگر ترسی از برکناری احتمالی نباید داشته باشند یا اینکه اگر پای مدیریت حرفهای در میان باشد احکام مدیران عامل شرکتهای دولتی را با مسئولیت حرفهای و پاسخگویی در قبال نتایج همراه خواهد ساخت و پایداری مدیران افزایش مییابد. در حدود ۵۰۰۰ پست مدیریتی ارشد در دولت وجود دارد که ۵۰۰ مورد آنها در سطح راهبردی است و در حدود ۱۸۰۰۰ پست عملیاتی و میانی ازجمله مدیران عامل شرکتهای تابعه هلدینگهای دولتی و بخش عمومی و اگر انتصابات به دور از استانداردهای مدیران انجام پذیرد. موارد تخلف به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری اعلام میگردد. ماده ۱۷ – در مواردی که هریک از مدیران و کارکنان شهرداری کرمان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان بر اساس وظایف قانونی و سازمانی، با یکی از مصادیق تعارض منافع در فرآیندهای تصمیمگیری مواجه میشوند که لازم است تصمیمی بگیرند که نتیجه آن میتواند نفع با زیان برای وی با بستگانش داشته باشد، موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی گیری با تأثیرگذاری به هر نحو در فرآیند تصمیمگیری، امتناع کنند و با اعلام به مقام مافوق درخواست واگذاری تصمیمگیری به فرد دیگری را بنماید.

توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی